Course code SKOG200

SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Line Nybakken, Line Nybakken
Medvirkende: Tron Haakon Eid, Andreas Brunner, Bo Johan Asplund
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet har undervisning og vurdering i vårparallellen
Første gang: Studieår 2014-2015
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

1. Økofysiologi i skog: vekstdynamikk, klimatilpasning, vinterkvile, frostherdighet, bladareal, levetid, karbonallokering og -lagring, reproduksjon/blomstring, betydning av hormoner og kjemisk forsvar.

2. Biogeokjemi: de viktigste næringstoffsykler i planter, i økosystemer og mellom økosystemer, effekter av menneskelige inngrep inkludert skogbruk. 

3. Naturskogdynamikk: naturlig suksesjon i skog, treslagenes rolle i suksesjonen, naturlige forstyrrelser og sammenligning med menneskelige inngrep/skogskjøtselstiltak.

4. Skogproduksjon: utvikling av enkelte trær og skogbestand; estimering av produksjonspotensial ved hjelp av høydebonitet; effekter av treslagsvalg, vekstbetingelser og skogbehandling på utvikling til enkelte trær og bestand.

5. Skogmodeller: Øvelse i å beskrive veksten til enkelte trær ved hjelp av statistiske modeller basert på data samlet inn i skogen. 

Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap

Studentene skal ha god kunnskap om produksjonsøkologi og -fysiologi i skogen, skogen som økosystem, naturskogdynamikk og skogproduksjon.

Ferdigheter

Studenten skal kunne beskrive veksten til enkelttrær ved hjelp av statistiske modeller.

Generell kompetanse

Studenten skal få et grunnlag for forståelse og vurdering av skogskjøtseltiltak. Gir også nødvendig bakgrunn til å kunne vurdere effekter av klima- og vernetiltak, og for grunnleggende treteknologi.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, øving og feltturer for demonstrasjon. 
Læringsstøtte:

Canvas

Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.

Pensum:
Vil bli annonsert første undervisningsdag og på Canvas
Forutsatte forkunnskaper:
SKOG100 eller SKOG102
Obligatorisk aktivitet:
Øving i skogproduksjon
Vurderingsordning:
Langsgående evaluering. Fire skriftlige tester med karakter (teller til sammen 30% av sluttkarakter) og avsluttende skriftlig eksamen (teller 70% av sluttkarakter). Alle deleksamener må ikke være bestått for å bestå emnet. Det er den samlede kvaliteten av besvarelsene som må vurderes til bestått.
Sensor:
Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen og diskuterer med emneansvarlig om læringsmålene er oppnådd.
Normert arbeidsmengde:
150 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
2 stp mot tidligere versjon av SKOG220 15 studiepoeng som ble gitt siste gang høsten 2015
Undervisningstid:
62 t
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått