SKOG200 Skogens biologi, økologi og produksjon

Studiepoeng:5

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Bo Johan Asplund

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:125 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

Emnet gir studenten grunnleggende kunnskaper om trærs biologi og skogens økologi. Videre lærer studenten å bruke verktøy til å beskrive utvikling av enkelte trær og skogbestand som grunnlag for skogproduksjonen. Følgende deltemaer fordyper kunnskapene:

1. Økofysiologi i skog: vekstdynamikk, klimatilpasning, vinterhvile, frostherdighet, bladareal, levetid, karbonallokering og -lagring, reproduksjon/blomstring, betydning av hormoner og kjemisk forsvar.

2. Biogeokjemi: de viktigste næringstoffsyklusene i planter, innen økosystemer og mellom økosystemer, effekter av menneskelige inngrep inkludert skogbruk.

3. Naturskogdynamikk: naturlig suksesjon i skog, treslagenes rolle i suksesjonen, naturlige forstyrrelser og sammenligning med menneskelige inngrep/skogskjøtselstiltak.

4. Skogproduksjon: utvikling av enkelte trær og skogbestand; estimering av produksjonspotensial ved hjelp av høydebonitet; effekter av treslagsvalg, vekstbetingelser og skogbehandling på utvikling til enkelte trær og bestand.

5. Skogmodeller: Øvelse i å beskrive veksten til enkelte trær ved hjelp av statistiske modeller basert på data samlet inn i skogen.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte av emnet:

Kunnskap

Studentene skal ha god kunnskap om produksjonsøkologi og -fysiologi i skogen, skogen som økosystem, naturskogdynamikk og skogproduksjon.

Ferdigheter

Studenten skal kunne beskrive veksten til enkelttrær ved hjelp av statistiske modeller.

Generell kompetanse

Studenten skal få et grunnlag for forståelse og vurdering av skogskjøtseltiltak. Gir også nødvendig bakgrunn til å kunne vurdere effekter av klima- og vernetiltak i skog, og for grunnleggende treteknologi.

 • Forelesninger og øvinger.
 • Canvas

  Lærere vil være tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.

 • Vil bli annonsert første undervisningsdag og på Canvas.
 • SKOG100 eller SKOG102
 • Skriftlig eksamen (3 timer).

  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
 • Sensor sensurerer alle besvarelsene ved slutteksamen og diskuterer med emneansvarlig om læringsmålene er oppnådd.
 • Øving i skogmodeller.
 • Ca 60 timer
 • 2 stp mot tidligere versjon av SKOG220 15 studiepoeng som ble gitt siste gang høsten 2015
 • GSK