Course code SDG300

SDG300 Bærekraftsmål i matsystemer med planter og dyr

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Januarblokk.
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gjennomføres med forelesninger og diskusjonsøkter innen bærekraft i matproduksjonssystemer med planter, fisk og husdyr. Gjennom tverrfaglige team og litteraturstudier vil studentene utfordres til å trekke inn kunnskap fra hele studieforløpet sitt. FNs bærekraftsmål settes i sammenheng med muligheter og utfordringer innen nåværende og framtidig matproduksjon. Et helhetlig perspektiv på bærekraft utforskes og alle dimensjoner involveres. Ulike aspekter som ressursbruk, arealbruk, avveininger (trade-off), matsikkerhet, fôr/mat-konkurranse og biodiversitet vil drøftes. Studentene jobber i team med et valgt matsystem, som studeres og drøftes med bakgrunn i vitenskapelig litteratur. Studentene evalueres ut fra teamaktiviteten og en avsluttende innleveringsoppgave hvor studentene jobber med å redesigne det valgte matsystemet sitt med endringer begrunnet i forbedret bærekraft.
Læringsutbytte:

Kunnskap  Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Ha inngående kunnskap om bærekraftige matsystemer og kunne anvende kunnskapen når utfordret med komplekse problemstillinger
  • Kunne vurdere et matsystems bærekraft på ulike nivåer (eks. lokalt, nasjonalt, globalt)
  • Kan vurdere interaksjoner mellom bærekraftsmål og gjøre kvalifiserte prioriteringer

Ferdigheter Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kunne yte relevante bidrag i et tverrfaglig team og kjenne egne styrker og svakheter
  • Kunne analysere bærekraftige løsninger basert på tilgjengelig litteratur på et avansert nivå
  • Kunne reflektere og kommunisere løsninger for bærekraftig matproduksjon og hvordan disse relateres til bærekraftsmålene

Generell kompetanse Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kunne bruke egen kunnskap og ferdigheter til å belyse komplekse problemstilinger rundt bærekraft og matproduksjon
  • Evne å kommunisere på et høyt faglig nivå
  • Kunne gjennomføre en vitenskapelig gjennomgang av problemstillinger knyttet til bærekraftige matproduksjonssystemer
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, teamarbeid, presentasjoner, arbeid med emneoppgave.
Pensum:
Pensum oppgis på Canvas.
Anbefalte forkunnskaper:
SDG200, SDG201
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk oppmøte 80% av oppsatt undervisning og teamarbeid (hovedregel: undervisningsopplegg kl. 9.00-15.30). Det forventes at studentene deltar på forelesning og er aktive i deres respektive team i oppsatt undervisningstid.
Vurderingsordning:

Mappevurdering: Bestått / Ikke bestått.

Studentene vurderes ut fra team-aktivitet, diskusjoner/presentasjoner og innlevert team-emneoppgave.

Sensor:
Sensor kvalitetssikrer vurderingsopplegg.
Normert arbeidsmengde:
125 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning, 28 timer organisert teamarbeid, 32 timer selvstrukturert teamarbeid, 8 timer workshop, 37 timer selvstudium/oppgaveskriving.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått