Course code SDG200

SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Medvirkende: Bente Aspeholen Åby, Anne Kjersti Uhlen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet gjennomgår tematikk rundt matproduksjonen som system (planter, husdyr og fisk) og i hvilken grad slike produksjonssystemer påvirker ulike aspekter av bærekraft. Perspektiver på bærekraft løftes og ulike elementer som inngår i bærekraftsbegrepet gjennomgås. Ulike påvirkningsfaktorer vil gjennomgås, som for eksempel klimagasser, arealbruk, eutrofiering og biodiversitet. Ulike tilnærminger for beregning og dokumentasjon av bærekraft introduseres. Emnet ser også på motsetninger mellom bærekraftsmål og hvilken betydning dette kan ha for matsystemet vårt.
Læringsutbytte:

Kunnskap Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Vite hva et matsystem er og hvordan det er sammensatt
  • Kunne beskrive hvilke dimensjoner som inngår i bærekraft og kan gi gode eksempler på påvirkningskategorier relatert til matsystemer
  • Kjenne til metoder for dokumentasjon av bærekraft i ulike dimensjoner og i ulike systemperspektiv (eks. lokalt, nasjonalt, globalt)

Ferdigheter Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kunne gi eksempler på matsystemer og hvordan ulike deler av et system påvirker hverandre
  • Kunne belyse problemstillinger rundt bærekraftige matproduksjonssystemer i nasjonal og global kontekst
  • Kunne reflektere rundt framtidas matproduksjon

Generell kompetanse Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Ha en grunnleggende forståelse av kompleksiteten i matproduksjonssystemer
  • Evne å diskutere relevante problemstillinger med forankring i etablert kunnskap
  • Kjenne til innovative og helhetlige løsninger for bærekraftig matproduksjon 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppearbeid.
Pensum:
Oppdatert litteratur innen området. Pensum oppgis på Canvas, ingen lærebok.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller PJH102, HFX133
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen 3 timer i eksamensperioden, A-F.
Sensor:
Ekstern sensor benyttes til kvalitetssikring av vurderingen.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Undervisningstid:
24 timer forelesning (12 dobbelttimer).
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer