Course code SDG200

SDG200 Bærekraftige matproduksjonssystemer

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Hanne Fjerdingby Olsen
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Vårparallell
Første gang: Studieår 2020-2021
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet omhandler hva et matsystem er og hvordan matsystemer på ulike nivåer påvirker ulike aspekter av bærekraft, med hovedfokus på det norske matsystemet. Perspektiver på bærekraft løftes og vi går gjennom de fire dimensjonene av bærekraft - miljømessig, sosial, økonomisk og styringsmessig bærekraft og hvordan et matsystem både utfordrer og utfordres av de ulike dimensjonene. Det introduseres til ulike tilnærminger for beregning og dokumentasjon av bærekraft. Emnet ser også på motsetninger mellom bærekraftsmål og hvilken betydning dette kan ha for beslutningsgrunnlaget for et matsystem.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Vite hva et matsystem er og hvordan det er sammensatt
  • Kunne beskrive hvilke dimensjoner som inngår i bærekraft og kan gi gode eksempler på påvirkningskategorier relatert til matsystemer
  • Kunne beskrive ulike systemperspektiv (eks. lokalt, nasjonalt, globalt)
  • Kjenne til metoder for dokumentasjon av bærekraft i de tre dimensjonene

Ferdigheter

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Kunne gi eksempler på matsystemer og hvordan ulike deler av et system påvirker hverandre
  • Kunne belyse problemstillinger rundt bærekraftige matproduksjonssystemer i nasjonal og global kontekst
  • Kunne reflektere rundt framtidas matproduksjon

Generell kompetanse

Det forventes at studentene skal, etter å ha deltatt på emnet:

  • Ha en grunnleggende forståelse av kompleksiteten i matproduksjonssystemer
  • Evne å diskutere relevante problemstillinger med forankring i etablert kunnskap
  • Kjenne til innovative og helhetlige løsninger for bærekraftig matproduksjon 
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, gruppediskusjoner
Pensum:
Oppdatert litteratur innen området. Pensum oppgis på Canvas, ingen lærebok.
Anbefalte forkunnskaper:
HFX131 eller PJH102, HFX133
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen med framleggelse av gitt tema (med tid til forberedelse).
Sensor:
Ekstern sensor benyttes.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
14 dobbelttimer med forelesninger og gruppediskusjoner.
Eksamensdetaljer: Muntlig eksamen: Bokstavkarakterer