Course code REIS210

REIS210 Naturveiledning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: John Peter Fredman
Medvirkende: Knut Fossgard
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30  
Undervises i periode:
Emnet starter i juniblokk. Emnet har undervisning og vurdering i juniblokk.
Første gang: Studieår 2015-2016
Fortrinnsrett: Obligatorisk for M-REIS-studenter som har fortrinnsrett ved opptak. Andre søkere prioriteres etter relevans og nivå på utdanning.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Naturveiledning innebærer formidling av kunnskap og omsorg for naturen. Målet er å styrke forståelsen av økologiske og kulturelle sammenhenger, og øke bevisstheten om menneskets rolle i naturen. Emnet skal gi studentene en forståelse av naturveiledning som verktøy for utdanning, rekreasjon og vern av natur og miljø. Det legges særlig vekt på koblingen mellom økt kunnskap og forståelse, større opplevelsesverdi, og potensialet for endret bevissthet og atferd. Naturveiledningens rolle for naturbasert reiseliv/friluftsliv, forvaltning og planlegging er sentral i emnet. Studentene lærer ulike metoder, teknikker og virkemidler for praktisk naturveiledning. Emnet består av forelesninger, utferd og praktiske øvelser.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Kandidatene skal kunne beskrive og diskutere utviklingen og betydningen av naturveiledning for reiseliv/friluftsliv, naturforvaltning og planleggingsfag. De skal ha innsikt i det teoretiske fundamentet, begreper, definisjoner, og forholdet til beslektede fagfelt. De skal ha kunnskap om hvordan man utformer og utøver praktisk naturveiledning. Kandidatene skal kjenne til og kunne benytte forsknings- og utviklingsarbeid på området.

Ferdigheter:

Kandidatene skal kjenne til hvordan et veiledningsprosjekt planlegges og gjennomføres. Kandidatene skal basert på sin kunnskap kunne utforme opplegg for naturveiledning tilpasset ulike formidlingsobjekt og målgrupper. De skal kunne bruke ulike kommunikative virkemidler og kanaler.

Generell kompetanse:

Kandidatene skal kunne evaluere konsekvensene og betydningen av naturveiledning, både effekter for målgrupper og for natur og miljø. De skal kunne kommunisere med ressurspersoner på ulike fagområder og være i stand til å nyttiggjøre og videreformidle kunnskap fra disse. Kandidatene skal være i stand til å anvende sin kompetanse som bidragsytere i flerfaglige prosjekter. 

Læringsaktiviteter:
Forelesninger, utferd og øvelser.
Læringsstøtte:
Emneansvarlig er tilgjengelig for spørsmål i kontortiden.
Pensum:
Ham, S. H. (2013). Interpretation: making a difference on purpose. Consortium Book Sales & Dist. Artikler, forelesninger, utferd og øvelser. Nærmere spesifisering av pensum (kapitler og artikler) ved emnets oppstart.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Minimum 2 år studier på relevant bachelorprogram.
Obligatorisk aktivitet:
Utferd og øvelser.
Vurderingsordning:
Eksamen består av to deler; 1) individuell semesteroppgave (natursti) og 2) gruppeoppgave (turguiding) som presenteres muntlig og skriftlig. Hver del teller 50 % av emnets totalkarakter. Begge oppgavene må bestås for å bestå emnet. Karakter A-F.
Sensor:
Det benyttes ekstern sensor ved karaktersetting på emnet.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 150 arbeidstimer for studenten, inkludert forelesninger og øvelser/utferd.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Ca. 60 timer forelesningar, utferd og øvelser.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått