Course code PPVE400

PPVE400 Veiledning av master- og doktorgradstudenter

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Sigrid Marie Gjøtterud
Medvirkende: Knut Omholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Undervisning i vårparallell og vurdering i juniblokk
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: <p>Personer som enten veileder master- og/eller PhD-studenter, skal søke om opprykk til professor eller vil søke om merittering på bakgrunn av undervisning</p><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Veiledningspedagogiske teorier, grunnprinsipper og modeller. Veiledning i fag og vitenskapelige metoder. Rammebetingelser for veiledning av master- og PhD-studenter (ved NMBU). Relasjonelle aspekter ved veiledningen. Den vanskelige veiledningen. Interkulturell veiledning. Etiske perspektiver på veiledning knyttet til relasjon, prosess og produkt.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder knyttet til veiledning av master- og PHD-studenter
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor feltet veiledning i høyere utdanning
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan vurdere og bruke relevante strategier og metoder for veiledning av master- og PhD-studenter som fremmer etisk bevissthet, kritisk tenkning, kreativitet og selvstendighet

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan analysere relevante veiledningsetiske problemstillinger
  • kan kommunisere om og drøfte veiledningsfaglige problemstillinger med kolleger og studenter
  • kan bidra til nytenking innen organisering og gjennomføring av master- og PHD-veiledning ved eget fakultet og på universitet
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, erfaringsdeling, diskusjoner, kollegaveiledning og refleksjonsnotat.
Læringsstøtte:
Kollegaveiledning.
Pensum:
Litteraturliste sendes deltakere før kursstart vil være tilgjengelig i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Universitetspedagogikk for vitenskapelig ansatte eller tilsvarende.
Anbefalte forkunnskaper:
Erfaring med veiledning av master- og/eller ph.d.-studenter er en fordel. 
Obligatorisk aktivitet:
  • Forarbeid: Notat om veiledningserfaring som sendes inn før kursstart.
  • Mellomperiodearbeid: Planlegging, gjennomføring og refleksjon over egen veiledning, notat som sendes inn mellom samlingene.
  • Minimum 75% deltakelse i samlingene.
Vurderingsordning:

Essay, omfang 3500 - 4000 ord. 

Essay leveres 3 uker etter siste samling

Karakter: Bestått/ikke bestått

Sensor:
Ekstern
Merknader:
Dette emnet er for ansatte ved NMBU og har påmeldingsfrister som ikke nødvendigvis følger den akademiske kalenderen. 
Normert arbeidsmengde:
Kurstimene er satt til 25 timer på samlinger, 25 timer er satt til forarbeid, planlegging, gjennomføring og refleksjon over veiledning av master og/eller PhD studenter. 100 timer er satt til lesing av kurslitteratur, styringsdokumenter, samt skriving av essay. Totalt 150t.
Opptakskrav:
Ansatt i minst 25% stilling ved NMBU 
Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:
2 samlinger à 2 dager kl. 09.00 - 15.00 i uke 6 og uke 18 i 2021
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått / Ikke bestått