Course code PPVE200

PPVE200 Veiledningspedagogikk 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Knut Omholt, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 og maksimum 24
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen og januarblokk.
Første gang: Studieår 2017-2018
Fortrinnsrett: <list listType="bulleted"><listItem>Lærere ansatt ved universitets- og partnerskapsskoler tilknyttet NMBU</listItem><listItem>Rådgivere og veiledere ved NMBU.</listItem></list><p></p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Målgrupper: Veiledere og rådgivere i UH-sektor og lærere i NMBU's universitetsskoler, partnerskapsskoler og samarbeidsskoler i DEKOMP, som har veiledningsoppgaver for lærerstudenter og nyutdannede lærere.

Krav til veiledningskompetanse for praksislærere i lærerutdanning:  Kravene er beskrevet i nasjonale retningslinjer for lærerutdanningene, i Yrkesfagløftet og UDIR sin veiledning av nyutdannede lærere.

PPVE200 15. stp. er del 1 av en veilederutdanning på til sammen 30 stp. Del 2 er emnet PPVE210, 15 stp.

Temaer: Veiledningsstrategier og ferdigheter, inkludert kommunikasjons-,  lytte- og påvirkningsferdigheter. Utgangspunktet for veilederopplæringen er den aktuelle utdanningens og opplæringens mål, lov og planverk. Veilederopplæringen skal knyttes til målgruppenes arbeidsoppgaver og deres behov for kompetanseutvikling. 

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten har god innsikt i: 

- veiledning som begrep, ulike strategier og ferdigheter i veiledning

- ulike yrker og profesjoner /læreryrket som profesjon

- studier og studenters situasjon / lærerutdanning og nyutdannede læreres situasjon

- skole og universitet som organisasjon 

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

- kunne bruke ulike strategier, ferdigheter og metoder i veiledningen og kunne reflektere over og etterleve de krav som stilles til veiledningsoppgaven og som fremmer lærings- og utviklingsprosesser

- delta i, observere, analysere og reflektere over veiledning av og sammen med studenter / lærerstudenter i praksisopplæring eller nyutdannede lærere

- analysere, forstå og drøfte det spesielle ved ulike veiledningssituasjoner.

- identifisere de overordnede rammene for veiledning og utdanningenes siktemål 

- utvikle, gjennomføre og vurdere et veiledningsforløp med studenter og lærerstudenter i praksis.

Generell kompetanse

Kandidaten skal:

- reflektere over, utvikle og handle ut ifra etisk profesjonelt veiledningsståsted

- reflektere over egen kompetanse

- reflektere over rollen til den som veiledes i samarbeid med den veiledede.

Læringsaktiviteter:
Samling på campus, veiledning i egen arbeidsplass og skriving med støtte i litteratur. Veiledningssituasjonene skal dokumenteres og knyttes til anbefalt litteratur. Primært er det studenter, lærerstudenter og nyutdannede lærer som skal veiledes.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene av medstudentene og lærere.
Pensum:
Litteraturlisten skal utformes av den enkelte student i henhold til egne behov og studiets formål. Eget pensum skal godkjennes av emneansvarlig. Felles og sentral litteratur vil bli anbefalt i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Jobber med rådgivning i høyere utdanning eller som lærer på ungdomsskolen eller videregående skole.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Tre skriftlige, individuelle veiledningslogger.

Karakteruttrykk: Godkjent/ ikke godkjent.

Vurderingsordning:

Individuelt, skriftlig refleksjonsnotat. 

Karakteruttrykk: Bestått/Ikke bestått

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner ekamensoppgaven og sensurer refleksjonsnotatet.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 25 timer pr studiepoeng.
Opptakskrav:
.
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Kurset består av til sammen 3 hele dager og 3 halve dager med undervisning:

Torsdager fra 12.00-16.00 og fredager fra 09.00-1400.

Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått