Course code PPVE200

PPVE200 Veiledningspedagogikk 1

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Knut Omholt, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2013-2014
Siste gang: 2017V
Fortrinnsrett: Lærere og andre ansatte i opplæringsvirksomhet som har veiledningsoppgaver.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer: Veiledningsstrategier og ferdigheter, inkludert kommunikasjons- og lytteferdigheter. Diskutere den aktuelle opplæringens mål, analyse og drøfting av relevant planverk.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha kunnskaper om

- veiledning som begrep, ulike metoder for veiledning

- læreryrket som profesjon

- lærerutdanning og nyutdannede læreres situasjon

- skolen og elevers situasjon ferdigheter slik at de

- bli kjent med, kunne reflektere over og etterleve de krav som stilles til veiledningsoppgaven, kunne bruke ulike strategier og verktøy for veiledning

- delta i, observere, analysere og reflektere over veiledning av lærerstudenter i praksisopplæring eller nyutdannede lærere

- analysere, forstå og drøfte det spesielle ved ulike veiledningssituasjoner

- bruke kommunikajonsferdigheter og og velge veiledningstrategier som fremmer lærings- og utviklingsprosesser

- identifisere rammene for veiledning og lærerprofesjonalitet

- utvikle, gjennomføre og vurdere et veiledningsforløp med lærerstudenter i praksis

Generell kompetanse ved å kunne

- reflektere over, utvikle og handle ut ifra etisk profesjonelt veiledningsståsted

- reflektere over egen kompetanse

- reflektere over praksislærerens rolle

Læringsaktiviteter:
Forelesning, gruppearbeid, praksis, oppgaver fra praksisfeltet, øvinger, selvstendig arbeid. Samling på campus og arbeid via nettet mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene.
Pensum:
Litteraturlisten skal utformes av den enkelte student i henhold til egne behov og studiets formål. Pensum skal ha et omfang på ca. 450 sider og skal godkjennes av emneansvarlig. Sentral litteratur vil bli anbefalt via Fronter.
Forutsatte forkunnskaper:
Utdannet lærer
Obligatorisk aktivitet:
Alle øvingene er obligatoriske
Vurderingsordning:
Refleksjonsnotat knyttet til planlegging og gjennomføring av veiledningssamtaler.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner ekamensoppgaven og sensurer refleksjonsnotatet.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:

Normert arbeidsinnsats er 300 timer fordelt på:

Undervisningstid og veildning: 80 timer fordelt på undervisning i samlinger, gruppeveildning og individuellveileding.

Egeninnsatsen som oppgaveløsning, kollokvier, selvstudium: 220 timer.

Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger ca 25 timer, øvinger ca 20 timer, feltarbeid ca 25 timer, seminar ca 10 timer
Eksamensdetaljer: :