Course code PPUT301

PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk og anvendt realfagsdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Erling Krogh, Astrid Tonette Sinnes, Gerd Eli Johansen, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokken. Emnet har ellers undervisning i høstparallellen og vurdering i høstparallellen. 
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I emnet skal studenten utvikle et selvstendig ståsted i realfagdidaktikk/anvendt realfagdidaktikk i naturbruk gjennom studie av didaktisk litteratur, diskusjon i gruppe og skriftlige oppgaver. En viktig hensikt med emnet er å legge grunnlag for studentens masteroppgave. Undervisningen blir konkretisert, bl.a. ved å knytte an til studentens egen problemstilling. Innledningsvis i emnet blir studenten knyttet til framtidig veileder i masteroppgaven. I tillegg til emneansvarlig vil framtidig masteroppgaveveileder også delta i veiledningen. Det inngår to skriftlige oppgaver som beskrevet nedenfor. Hvis tre eller flere studenter er meldt opp i emnet vil undervisningen bestå av seminarer hvor studentene veksler på å legge fram og drøfte litteratur/teori og egne tekster. 
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå grunnleggende kunnskap i realfagdidaktikk/anvendt realfagdidaktikk i naturbruk og vitenskapelige problemstillinger innen disse fagområdene. Dette innebærer at studentene skal utvikle inngående kjennskap til litteratur som er sentral for arbeidet med masteroppgaven, samt kompetanse i å anvende litteraturen til egne problemstillinger i fag-/yrkesdidaktisk FoU-arbeid. Å finne fram til selvvalgt litteratur inngår, samt å utvikle riktig sitatteknikk. Det legges opp til aktiv drøfting av litteratur som grunnlag for empiriske undersøkelser. Studentene skal også kunne anvende akademisk skriving som del av utvikling av egen kompetanse. Emnet danner grunnlag for studentenes masteroppgaver gjennom at de påbegynner arbeid med problemstillinger, relevant faglitteratur og FoU-prosjekter i skolen.
Læringsaktiviteter:
Gjennom skriftlig arbeid, samt framlegg og samtale på seminarene, skal studenten knytte fag-/yrkesdidaktisk litteratur til egne erfaringer og til konkrete situasjoner og praktiske problemstillinger. Emnet går parallelt og delvis i samarbeid med metodeemnet PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i de to skriftlige oppgavene av emneansvarlig og veiledere.
Pensum:
Det inngår felleslitteratur på ca 200-300 sider, samt individuell litteratur av omfang ca 200-400 sider (avhengig om det er artikler eller bøker). Litteraturlisten deles ut ved oppstart av emnet og tilpasses ellers den enkeltes faglige fordypning.
Forutsatte forkunnskaper:
LUR-studenter har fortrinnsrett, for disse forutsettes PPXP, PPRA201, PPRA301, PPPE301 og PPFD301 i tillegg til emnegrupper i realfag. For andre enn LUR-studenter forutsettes fullført lærerutdanning i realfag. For studenter som tar master i naturbruk forutsettes relevant bachelorgrad og minst 1 års relevant yrkespraksis.
Obligatorisk aktivitet:
Det forventes at studenten deltar på seminarene, og også ved forberedelser til seminarene.
Vurderingsordning:

Det er to individuelle, skriftlige oppgaver som er grunnlaget for vurderingen:

  • Den første oppgaven består av en valgt problemstilling som drøftes opp mot utvalgt litteratur med særskilt blikk på egen foreløpig problemstilling for masteroppgaven, samt nøkkelkompetanser for bærekraftig utvikling.
  • Den andre oppgaven består i en større review av fag-/yrkesdidaktisk litteratur inn mot en forbedret problemstilling, samt en fordypet fag-/yrkesdidaktisk argumentasjon.

Emnet har langsgående eksamen. Begge de to skriftlige oppgavene vurderes A-F.  Den første oppgaven teller 40% for sluttkarakteren, den andre oppgaven teller 60%.

Vurderingskriteriene for begge oppgavene er som følger:

  • Fordype argumentasjon i relevante fag-/yrkesdidaktiske problemstillinger
  • Søke og velge litteratur og teori for å belyse en problemstilling
  • Gjengi og anvende litteratur med riktig sitatteknikk med et godt akademisk språk
  • Kritisk vurdere litteraturen opp mot problemstillingen
  • Knytte litteraturen sammen i en sammenhengende framstilling
  • Gi egen vurdering av litteraturen opp mot problemstillingen, samt besvare problemstillingen.
Sensor:
Intern sensur av oppgavebesvarelsene.
Normert arbeidsmengde:
ca. 600 timer.
Opptakskrav:
Realfag, anvendt realfag i naturbruk
Undervisningstid:
Form og antall på fellessamlinger vil avhenge av antall påmeldte og blir lagt fram ved oppstart av emnet. Ved tre eller flere påmeldte vil deltakelse i seminarer være obligatorisk.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått