Course code PPUT301

PPUT301 Fordypning i realfagsdidaktikk/yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Erik Knain, Astrid Tonette Sinnes
Medvirkende: Margrethe Naalsund, Sigrid Marie Gjøtterud, Edvin Østergaard, Erling Krogh
Studiepoeng: 20
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: Studenter tatt opp i LUR.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Kjernen i studiet er at studentene skal utvikle et selvstendig ståsted i realfagdidaktikk eller yrkesdidaktikk i naturbruk gjennom studie av fagdidaktisk litteratur og skriftlige oppgaver hvor stoffet blir konkretisert og knyttet til studentenes problemstillinger i kurset. Innledningsvis i kurset blir studenten knyttet til framtidig veileder i masteroppgaven. I tillegg til emneansvarlig vil framtidig masteroppgaveveileder delta i veiledning i PPUT. Hvis tre eller flere studenter er meldt opp i kurset vil undervisningen bestå av seminarer hvor studentene veksler på å legge fram litteratur (valgt ut i samarbeid med emneansvarlig og veileder) og egne tekster knyttet til obligatoriske oppgaver. Seminaret vil fungere som skrivegruppe for de obligatoriske oppgavene. Denne delen utgjør hovedtyngden av emnet og vil foregå i høsthalvåret. I denne delen inngår to obligatoriske oppgaver som beskrevet nedenfor. Hensikten med denne delen er å legge grunnen for studentens masteroppgave. I vårhalvåret vil emnet være en støtte for masteroppgaven gjennom obligatoriske seminarer som omhandler studentenes masteroppgaver hvor studentene legger fram for hverandre. Dette skal bidra til kompetanse i å formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå.
Læringsutbytte:
Studentene skal oppnå avansert kunnskap innenfor realfagdidaktikk eller yrkesdidaktikk naturbruk og vitenskapelige problemstillinger innen disse fagområdene. Vider skal studentene utvikle inngående kjennskap til litteratur som er sentral for arbeidet med masteroppgaven, og skal gi studentene trening i å anvende denne litteraturen til egne problemstillinger i fagdidaktisk eller yrkesdidaktisk FoU. Å finne fram til selvvalgt litteratur inngår. En sentral kompetanse vil være å utvikle riktig sitatteknikk, og å kunne diskutere og ta stilling til litteraturen. Det legges opp til aktiv bruk av litteratur i forhold til egne tekster og som grunnlag for empiriske undersøkelser, og gjennom framlegg og diskusjon skal studentene utvikle eget ståsted i realfagsdidaktikk. Emnet skal gi viktig bakgrunn for studentenes masteroppgaver gjennom at de kan påbegynne arbeid med problemstillinger, litteratur og pilotundersøkelser i skolen. Studentene skal få øvelse i og bevissthet om akademisk skriving som del av å utvikle kompetanse som kan bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling.
Læringsaktiviteter:
Studentene veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter. Gjennom skriftlig arbeid, framlegg og samtale skal studenten knytte fagdidaktisk eller yrkesdidaktisk litteratur til egne oppfatninger og erfaringer og til konkrete situasjoner og praktiske problemstillinger, og i tillegg øve akademisk lesing og skriving.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.
Pensum:
Det inngår felles litteratur, samt en individuell litteratur av omfang 300-600 sider (avhengig om det er artikler eller bøker).
Forutsatte forkunnskaper:
LUR-studenter har fortrinnsrett, for disse forutsettes PPXP, PPRA301, PPPE301 og PPFD301 i tillegg til emnegrupper i realfag. For andre enn LUR studenter forutsettes fullført lærerutdanning i realfag. For studenter som tar master i naturbruk forutsettes relevant bachelorgrad og minst 1 års relevant yrkespraksis.
Obligatorisk aktivitet:
Studenten skal holde et framlegg for en relevant målgruppe knyttet til sin masteroppgave underveis i masterprosjektet, hvor det vektlegges at studenten er tydelig i problemstillingen for framlegget, går inn i bakgrunnen for problemstillingen, viser relevante eksempler som kan problematiseres, og at det legges opp til fruktbar dialog med deltakerne i seminaret. Framlegget får vurderingen bestått/ikke bestått. Deltakelse på seminarer er obligatorisk, med inntil 20% fravær. Frister og nærmere innhold i de obligatoriske oppgavene bekjentgjøres ved kursstart. Alle de tre obligatoriske oppgavene må være bestått.
Vurderingsordning:

Det er to oppgaver som skal leveres.

Den første oppgaven er et essay som på bakgrunn av en valgt problemstilling diskuterer utvalgt litteratur med særskilt blikk på å hente fram litteraturens argumentasjon.

Den andre opppgaven består i å utvikle en review av fagdidaktisk litteratur inn mot en problemformulering.

  • Målet med begge oppgavene er å utvikle kompetanser nært knyttet til å skrive masteroppgave:
  • Gi fordypning i relevante fagdidaktiske problemstillinger
  • Søke og velge litteratur og teori for å belyse en problemstilling
  • Gjengi og anvende litteratur i teksten med riktig sitatteknikk
  • Kunne kritisk vurdere litteraturen opp mot problemstillingen
  • Knytte litteraturen sammen i en sammenhengende framstilling
  • Gi egen vurdering av litteraturen opp mot problemstillingen, besvare problemstillingen.

Den første oppgaven teller 40% for sluttkarakteren, den andre oppgaven teller 60%. Dette er samtidig vurderingskriter for oppgaven, som får bokstavkarakter.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner retningslinjene for de obligatoriske oppgavene, og vurderer tilfeldig utvalgte besvarelser for begge de to første, skriftlige obligatoriske oppgavene.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
600 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Undervisningstid:
Form og antall på felles samlinger vil avhenge av antall påmeldte og blir lagt fram ved kursstart. Ved tre eller flere påmeldte vil deltakelse i seminarer være obligatorisk, tilsvarende omlag 55 timer. Det legges ellers opp til at hoveddelen av emnet er lagt til høsthalvåret med to obligatoriske oppgaver , mens emnet i vårhalvåret vil bestå av framlegg knyttet til studentenes masteroppgaver.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått