Course code PPRA201

PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2020 - 2021.

Emneansvarlige: Nina Elisabeth Arnesen
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk. 

Se detaljplan for emnet i Canvas.

Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 15 dager veiledet praksisopplæring i skolen eller annen undervisningsinstitusjon. Studentene deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen i samarbeid med praksislærere. Inkludert i emnet er for- og etterarbeid på campus.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All undervisning i praksisopplæringen skal planlegges og veiledes.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fagdidaktikk både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

  • Ha kunnskap om hvordan en legger til rette for læring i undervisningsfaget med basis i læreplaner og didaktisk relasjonstenkning.
  • Ha et variert repertoar av undervisnings- og læringsstrategier, arbeidsmetoder og læremidler i faget
  • Ha erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser

Ferdigheter

  • Kan anvende, begrunne og variere et utvalg av undervisningsformer, justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning.

Generell kompetanse

  • Kan reflektere over egen og andres praksis, innholdet i opplæringen og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og teori.
  • Kan videreutvikle sin kompetanse gjennom didaktisk- og pedagogisk faglitteratur.
Læringsaktiviteter:

Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over undervisning.

Studenten skriver en plan for hele praksisperioden i starten, og planer for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten anbefales også å skrive logger fra praksisopplæringen.

Det skal skrives rapport fra praksisperioden basert på erfaringer og teori/litteratur. Retningslinjer for rapporten ligger på læringsplattformen.

Det er obligatorisk deltakelse på inntil to dagers for- og etterarbeid på campus.

Læringsstøtte:
Studentens læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Lærerne fra NMBU er ansvarlige for veiledning og godkjenning av praksisrapport og godkjenning av plan for praksis.
Pensum:
Oversikt ligger på læringsplattformen Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Obligatorisk deltakelse på inntil to dager for- og etterarbeid på campus.

Obligatoriske innleveringer i tilknytning til de 15 dagene med praksisopplæring

  • Plan i forkant av praksisopplæringsperioden.
  • Praksisrapport etter avsluttet praksisopplæringsperiode.
  • Elevsamtale
  • Praksislærers vurdering av studenten signert av praksislærer, ledelse ved skolen og student

Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.

Vurderingsordning:

Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens seksjon for læring og lærerutdanning står for den avsluttende vurderingen.

Vurderingsutrykk: Bestått/Ikke bestått.

Sensor:

Sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren bestått/ikke bestått i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.

Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
15 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 150 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
.
Undervisningstid:

Emnet består av 15 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene studentene deltar i ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning skal være veiledet.

Det er inntil to dagers for- og etterarbeid på campus.

Eksamensdetaljer: :