Course code PPRA201

PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Bente Klevenberg, Nina Elisabeth Arnesen
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30
Undervises i periode:
Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka eller januarblokka. 
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere.

Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som LUR kvalifiserer for.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten får undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fagdidaktikk både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

  • Ha kunnskap om hvordan en legger til rette for læring i undervisningsfaget med basis i læreplaner og didaktisk relasjonstenkning.
  • Ha et variert repertoar av undervisnings- og læringsstrategier, arbeidsmetoder og læremidler i faget
  • Ha erfaringsbasert kunnskap om elevers læringsprosesser

Ferdigheter

  • Kan anvende, begrunne og variere et utvalg av undervisningsformer, justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning.

Generell kompetanse

  • Kan reflektere over egen og andres praksis, innholdet i opplæringen og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og teori.
  • Kan videreutvikle sin kompetanse gjennom didaktisk- og pedagogisk faglitteratur
Læringsaktiviteter:
Studenten skal utarbeide planer og rapporter for praksisperioden. Studenten skriver praksisplaner for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes de av lærerne i LUR.
Pensum:
Oversikt deles ut.
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100
Obligatorisk aktivitet:
  • Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden.
  • Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode.
  • Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.
Vurderingsordning:

Emnet praksisopplæringen vurderes til Bestått/Ikke bestått.

Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning  står for den avsluttende vurderingen.

Sensor:
Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
Ca. 100 timer. 
Opptakskrav:
Kun for studenter i LUR
Undervisningstid:
Emnet består av 10 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene skal studentene delta ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning. All undervisning skal være veiledet.
Eksamensdetaljer: :