PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Nina Elisabeth Arnesen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:15 dager. Tilsvarende en lærers arbeidsplan utgjør dette i størrelsesorden 150 arbeidstimer, som inkluderer undervisning, forberedelse, vurderingsarbeid, møte- og samarbeidstid samt tid til faglig utviklingsarbeid. Arbeidstiden tilsvarer en lærers arbeidstid i full stilling.

Undervisnings- og vurderingsperiode:

Emnet starter i augustblokk. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokk, høstparallell, januarblokk, vårparallell og juniblokk.

Se detaljplan for emnet i Canvas.

Om dette emnet

Emnet består av 15 dager veiledet praksisopplæring i skolen eller annen undervisningsinstitusjon. Studentene deltar i planlegging, gjennomføring og vurdering av undervisningen i samarbeid med praksislærere og medstudenter. Inkludert i emnet er inntil 2 dager for- og etterarbeid på campus.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten vil få undervisningskompetanse i.

All undervisning i praksisopplæringen skal planlegges og veiledes.

Dette lærer du

Studentene skal ha læringsutbytte innen fagområdene pedagogikk og fagdidaktikk, både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

 • har kunnskap om hvordan en legger til rette for tilpasset opplæring i undervisningsfaget med basis i læreplaner og didaktisk relasjonstenkning.
 • har et variert repertoar av undervisningsstrategier i faget, og bruker varierte arbeidsmåter og læremidler i faget for å legge til rette for elevenes læreprosesser
 • Ha erfaringsbasert kunnskap om elevers læring i faget

Ferdigheter

 • Kan anvende, begrunne og variere et utvalg av undervisningsformer
 • justere læringsaktiviteter ved behov og legge til rette for elevmedvirkning

Generell kompetanse

 • Kan reflektere over egen og andres praksis
 • Kan reflektere over innholdet i opplæringen og elevenes læring i lys av aktuelle læreplaner og teori
 • Kan videreutvikle sin kompetanse gjennom didaktisk- og pedagogisk faglitteratur.
 • Studenten skal delta i planlegging, gjennomføring og refleksjon over undervisning.

  Studenten skriver en plan for hele praksisperioden i starten, og planer for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten anbefales også å skrive logger fra praksisopplæringen som grunnlag for refleksjoner i praksisrapporten.

 • Studentens læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Lærerne fra NMBU er ansvarlige for veiledning og godkjenning av praksisrapport og godkjenning av plan for praksis.
 • Oversikt ligger på læringsplattformen Canvas.
 • PPXP100
 • Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Institutt for lærerutdanning og utdanningsvitenskap står for den avsluttende vurderingen.

  Vurderingsutrykk: Bestått/Ikke bestått.  Praksis Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren bestått/ikke bestått i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger.

  Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.

 • Obligatorisk deltakelse på inntil to dager for- og etterarbeid på campus.

  Obligatoriske innleveringer i tilknytning til de 15 dagene med praksisopplæring

  • Plan i forkant av praksisopplæringsperioden.
  • Praksisrapport etter avsluttet praksisopplæringsperiode.
  • Praksislærers vurdering av studenten signert av praksislærer, ledelse ved skolen og student
 • Emnet består av 15 dager med veiledet praksisopplæring. En dag skal tilsvare en lærers arbeidsdag i arbeidsmengde, men med noe færre undervisningstimer. Alle timene studentene deltar i ved aktivt å observere og/eller gjennomføre undervisning skal være veiledet.

  Det er inntil to dagers for- og etterarbeid på campus.

 • M-LUN
 • Realfag