Course code PPRA201

PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Bente Klevenberg, Nina Elisabeth Arnesen
Medvirkende: Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Margrethe Naalsund
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30, emnet er obligatorisk for alle LUR -studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.Se detaljplan for emnet i Canvas.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av 10 - 15 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere.

Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som LUR kvalifiserer for.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten får undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fagdidaktikk både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

Kandidaten

 • har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et enkelt nivå
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
 • kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i reelle yrkessituasjoner.
Læringsaktiviteter:
Studenten skal utarbeide planer og rapporter for praksisperioden. Studenten skriver praksisplaner for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes  av lærerne i LUR.
Pensum:

Oversikt deles ut. Av litteratur kan nevnes:

 • Forskrift om rammeplan for Lektorudanning
 • Programplan for LUR
 • Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
 • Opplæringslova med forskrift.
 • Informasjon til praksislærer
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100, PPRA200
Obligatorisk aktivitet:
 • Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden.
 • Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode.

Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.

Vurderingsordning:
Praksisopplæringen er på til sammen 15 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for den avsluttende vurderingen.
Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
15 dager, á 7,5 timer.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet består av 15 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til veiledning skal omfatte ca 1 - 2 timer pr dag.
Eksamensdetaljer: Praksis: Bestått / Ikke bestått