Course code PPRA201

PPRA201 Praksisopplæring i 3. studieår LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Hans Erik Lefdal
Medvirkende: Bente Klevenberg, Margrethe Naalsund, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 0
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
30, emnet er obligatorisk for alle LUR -studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.Se detaljplan for emnet i Fronter.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: M-LUR
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av 15 dager med veiledet praksisopplæring i undervisning og skole. I disse ukene planlegger, gjennomfører og vurderer studenten sin praksisopplæring i samarbeid med praksislærere.

Veiledet praksisopplæring kan kun skje i virksomheter/institusjoner som LUR kvalifiserer for.

All praksisopplæring skal skje i autentiske yrkessituasjoner med elever/studenter. Praksisopplæringen skal knyttes til fag studenten får undervisningskompetanse i. All praksisopplæring skal planlegges og godkjennes. I løpet av utdanningen får studentene besøk av lærere fra NMBU. Under besøket skal studentens utvikling som lærer synliggjøres, i tillegg til gjensidig informasjon mellom skole/praksissted og NMBU.

Læringsutbytte:

Studentene skal ha læringsutbytte innen områdene pedagogikk og fagdidaktikk både teoretisk og praktisk.

Kunnskap

Kandidaten

- har fag-/yrkesdidaktisk og pedagogisk kunnskap rettet mot trinn 8-13

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan formidle pedagogiske og fagdidaktiske problemstillinger på et enkelt nivå

- kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

- kan stimulere til refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i reelle yrkessituasjoner.

Læringsaktiviteter:
Studenten skal utarbeide planer og rapporter for praksisperioden. Studenten skriver praksisplaner for hver undervisningsøkt, disse brukes som grunnlag for veiledning. Studenten skriver også logger fra praksisopplæringen.
Læringsstøtte:
Studentenes læring støttes gjennom før-, underveis- og etterveiledning av praksislærer. Videre støttes studentenes læring gjennom veiledning av praksisplaner og praksisbesøk av lærerne i LUR.
Pensum:

Oversikt deles ut. Av litteratur kan nevnes:

  • Forskrift om rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning.
  • Rammeplan for praktisk-pedagogisk utdanning
  • Programplan for LUR- Læreplaner for grunnskole, videregående opplæring og voksenopplæring.
  • Opplæringslova med forskrift.
  • Informasjon til praksislærer
Forutsatte forkunnskaper:
PPXP100, PPRA200
Obligatorisk aktivitet:
  • Innlevering av plan for praksisopplæringsperioden.
  • Innlevering av praksisrapport ved avsluttet praksisopplæringsperiode.

Studenten anbefales å skriver logger fra praksisopplæringen i løpet av hele studiet.

Vurderingsordning:
Praksisopplæringen er på til sammen 15 dager som en integrert del av studiet. Praksislærere/praksisskole har hovedansvaret for vurderingene av praksisopplæringen, mens Seksjon for læring og lærerutdanning - IMT står for den avsluttende vurderingen.
Sensor:
Eksterne sensorer er praksislærere og skolens ledelse der studentene er i praksisperiodene. Praksislærer setter karakteren bestått/ikke bestått for praksisperioden. Emneansvarlig fastsetter sluttkarakteren i emnet på bakgrunn av praksislærernes vurderinger. Gjennom praksisopplæringen skjer også en kontinuerlig skikkethetsvurdering av studentene, jf. U- og H-loven og forskrift gitt av departementet.
Normert arbeidsmengde:
15 dager, á 7,5 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet består av 15 dager med veiledet praksisopplæring. Tid til veiledning skal omfatte ca 1 - 2 timer pr dag.
Eksamensdetaljer: Praksis: Bestått / Ikke bestått