Detaljer om emnet PPPE300

PPPE300 Pedagogikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Knut Omholt
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Hans Erik Lefdal, Erling Krogh, Gudrun Jonsdottir, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Emnets innhold:

Pedagogikkfaget tar utgangspunkt i SLLs visjon, Utdanning for bærekraftig utvikling. Faget vektlegger den sosiale dimensjonen med vekt på medborgerskap og mangfold. Pedagogikkfaget tar utgangspunkt i opplæringslovens formålsparagraf og lærerprofesjonens etiske plattform og skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i studiet. Fagets kjerne omfatter perspektiver på hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring, utvikling og danning. Gjennom pedagogikkfaget skal studenten forberede seg til å håndtere de utfordringer og muligheter som ligger i bruk av flerkulturelle opplæringsarenaer.

Pedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen og skal gi studenten evne til kritisk å analysere utfordringer for lærerrollen og skolens virksomhet. Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har kunnskaper om sammenhenger mellom utdanningshistorie, inkludert samisk utdanningshistorie, politikk og skolens samt lærerens rolle i skolen og samfunnet
 • har solid kunnskap om skolen som organisasjon, samt relevante lover, konvensjoner og planverk som er sentrale for grunnopplæringen
 • har inngående kunnskap om tilpasset opplæring, samt ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering
 •  har bred kunnskap om sammenhengen mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i et mangfoldig læringsfellesskap
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring
 • kan veilede og gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere og bidra til å iverksette tiltak i samarbeid med aktuelle instanser for å møte elevers behov, særlig for elever med lærevansker, elever som er i sorg og krise, og som er utsatt for vold og seksuelle overgrep og trakassering
 • kan bygge relasjoner med, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og instanser som støtter skolen
 • kan delta i og planlegge forskningsbasert utviklingsarbeid i skolen, og kritisk evaluere disse i etterkant
 • kan kritisk vurdere tilpasset opplæring i lys av medborgerskap/demokrati og bærekraftsperspektiver.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan orientere seg i litteraturen, reise relevante spørsmål, utforske og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen profesjonelle praksis
 • kan bidra til gode psykososiale læringsmiljø samt forebygge mobbing og utføre aktivitetsplikten
 • kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling
 • viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt, samt kan reflektere kritisk over utdanningspolitiske spørsmål.
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori. Arbeid i ulike grupper der studentene lærer av og veileder hverandre, litteraturstudier og oppgaveskriving er sentrale arbeidsmåter. Studentmedvirkning er viktig.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.
Pensum:
Oversikt er tilgjengelig i Canvas ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, geologi, kjemi, informatikk og/eller matematikk) og/eller i programfag i  naturbruk. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevd.
Obligatorisk aktivitet:

Den obligatoriske aktiviteten er basert på om man tilhører PPU i realfag, PPU-Yrkesfag Naturbruk eller kombinasjonsstudiet realfag og naturbruk.

For studenter i naturbruk: Tverrfaglig utviklingsprosjekt, gruppebasert.

For studenter i realfag og kombinasjonen: Pedagogisk utviklingsprosjekt, gruppebasert.

Utfyllende informasjon finnes i Canvas.

Forutsetninger for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Langsgående. Et pedagogisk refleksjonsnotat som teller 40% og en muntlig eksamen som teller 60%.

Karakter: A-F

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og deltar i muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag og/eller naturbruk.
Undervisningstid:
Emnet består av samlinger. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått