Detaljer om emnet PPPE300

PPPE300 Pedagogikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2018 .

Emneansvarlige: Gudrun Jonsdottir
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Knut Omholt, Hans Erik Lefdal, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Kun studenter tatt opp i praktisk-pedagogisk utdanning, PPU.
Emnets innhold:

Pedagogikkfaget tar utgangspunkt i opplæringslovens formålsparagraf og lærerprofesjonens etiske plattform og skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng. Fagets kjerne omfatter perspektiver på hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring, utvikling og danning. Gjennom pedagogikkfaget skal studenten forberede seg til å håndtere de utfordringer og muligheter som ligger i flerkulturelle opplæringsarenaer.

Pedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen og skal gi studenten evne til kritisk å analysere utfordringer for lærerrollen og skolens virksomhet. Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse. Studentene skal utvikle kompetanse for utdanning for bærekraftig utvikling.

Læringsutbytte:

Kunnskaper

Kandidaten

 • har perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie, politikk og skolens samt lærerens rolle i skolen og samfunnet
 • har kunnskap om skolen som organisasjon, samt relevante lover, konvensjoner og planverk som er sentrale for grunnopplæringen
 • har inngående kunnskap om læring og undervisning, herunder tilpasset opplæring og spesialundervisning, samt ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering
 • har bred kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer og tilpasset opplæring i et bærekraft-, mangfold- og demokratiperspektiv
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige livssituasjoner og deres rettigheter.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan lede og motivere elever og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, veilede og gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling
 • kan identifisere og bidra til å iverksette tiltak i samarbeid med aktuelle instanser for å møte elevers behov, særlig for elever med lærevansker, elever som er i sorg og krise, og som er utsatt for vold og seksuelle overgrep og trakassering
 • kan bygge relasjoner med, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og instanser som støtter skolen
 • kan delta i og planlegge forskningsbasert utviklingsarbeid i skolen, og kritisk evaluere disse i etterkant.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan orientere seg i litteraturen, reise relevante spørsmål, utforske og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen profesjonelle praksis
 • kan forebygge mobbing og utføre aktivitetsplikten for å sikre at elevene har et trygt og godt skolemiljø
 • kan videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling
 • viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt, samt kan reflektere kritisk over utdanningspolitiske spørsmål.
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori. Arbeid i ulike grupper der studentene lærer av og veileder hverandre, litteraturstudier og oppgaveskriving er sentrale arbeidsmåter. Studentmedvirkning er viktig.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.
Pensum:
Oversikt er tilgjengelig i Canvas ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, geologi, kjemi og/eller matematikk) og/eller i programfag i  naturbruk. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevd.
Obligatorisk aktivitet:

For studenter i PPU-yrkesdidaktikk i naturbruk: Tverrfaglig utviklingsprosjekt, gruppebasert.

For studenter i PPU-realfagsdidaktikk og kombinasjonen yrkesdidaktikk - realfagsdidaktikk: Pedagogisk utviklingsprosjekt, gruppebasert.

Utfyllende informasjon finnes i Canvas.

Forutsetninger for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Langsgående. Et pedagogisk refleksjonsnotat som teller 40% og en muntlig prøve som teller 60%.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og deltar i muntlig prøve.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Kun for studenter tatt opp til PPU
Undervisningstid:
Emnet består av samlinger. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått