Detaljer om emnet PPPE300

PPPE300 Pedagogikk

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2017 .

Emneansvarlige: Gudrun Jonsdottir
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Knut Omholt, Hans Erik Lefdal, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: Kun studenter tatt opp i praktisk-pedagogisk utdanning, PPU.
Emnets innhold:

Emnets innhold

Pedagogikkfaget i PPU tar utgangspunkt i opplæringslovens formålsparagraf og lærerprofesjonens etiske plattform og skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i møtet mellom utdanningens fag og praksis. Fagets kjerne omfatter perspektiver på hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring og utvikling. Gjennom pedagogikkfaget skal studenten forberede seg til å håndtere de utfordringer og muligheter som ligger i flerkulturelle opplæringsarenaer.

Pedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen med ulike perspektiver på oppdragelse, utdanning og danning, og skal gi studenten forståelse av lærerens og skolens rolle i samfunnet. Kunnskap om skolen som organisasjon og samfunnsinstitusjon står sentralt. Studenten skal ruste seg til kritisk å analysere de utfordringer samfunn, kultur, livssyn og politikk representerer for lærerrollen og skolens virksomhet. Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse.

Læringsutbytte:

Kunnskap. Kandidaten

 • har bred kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på demokrati, bærekraftig utvikling, mangfold, likestilling og likeverd.
 • har inngående kunnskap om barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering.
 • har kunnskap om sammenhenger mellom individuelle, sosiale og flerkulturelle faktorer i arbeidet med tilpasset opplæring, likeverd og frafallsproblematikk.
 • har perspektiver på sammenhenger mellom utdanningshistorie, politikk og skolens samt lærerens rolle i samfunnet.
 • har bred kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling i ulike sosiale og flerkulturelle sammenhenger.
 • har kunnskap om ungdom i sorg og krise, om overgrep mot barn og unge og kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser.

Ferdigheter. Kandidaten

 • kan utvikle egne undervisningsplaner basert på generelle mål for opplæringen, lokale og individuelle behov.
 • kan lede, motivere og veilede enkeltelever og skape konstruktive, meningsfylte og inkluderende læringsmiljø.
 • kan bygge relasjoner, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og øvrige samarbeidsinstanser for skoleverket.
 • forstår hvordan kompetanse i å lære, kommunisere, samhandle, utforske og skape i møte med elevenes forutsetninger, kan bidra til å forme framtidas skole.
 • kan planlegge og delta i forskningsbaserte utviklings- og innovasjonsprosesser i skolen, og kritisk vurdere disse i etterkant.

Generell kompetanse. Kandidaten

 • har solid kunnskap om lov- og planverk, skolen som organisasjon og rammebetingelser og styringsstruktur.
 • viser yrkesetisk holdning i møte med alle elever, foresatte og kolleger, og kan fremme dialog, toleranse og respekt.
 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante problemstillinger, undersøke og drøfte disse kritisk og utvikle sin egen faglig praksis.
 • kan bidra til innovasjonsprosesser og ta ansvar for samarbeid og utviklingsarbeid som fremmer faglig og pedagogisk nyskaping i opplæringen.
 • kan bidra til kritisk analyse og diskusjon av utdanningspolitiske spørsmål og formål, i utvikling av demokratiske samfunn med vekt på bærekraftig utvikling.
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori, arbeid i logg-, skrivegrupper, utviklingsprosjekter i grupper og litteraturstudier med skriving. Studentmedvirkning står sentralt.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.
Pensum:
Oversikt gis i Canvas og deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, geologi, kjemi og/eller matematikk) og/eller i programfag i studieretning for naturbruk. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevd.
Obligatorisk aktivitet:

For studenter i PPU-yrkesdidaktikk i naturbruk: Tverrfaglig utviklingsprosjekt, gruppebasert.

For studenter i PPU-realfagsdidaktikk og kombinasjonen yrkesdidaktikk - realfagsdidaktikk: Pedagogisk utviklingsprosjekt, gruppebasert.

Utfyllende informasjon sees i Canvas.

Forutsetninger for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Langsgående. Et individuelt pedagogisk refleksjonsnotat og muntlig prøve. Karakterregel : A-F
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og deltar i muntlig prøve.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Kun for studenter tatt opp til PPU
Undervisningstid:
Emnet består av seks samlinger over et år. 
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått