Course code PPPE300

PPPE300 Pedagogikk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Gudrun Jonsdottir
Medvirkende: Sigrid Marie Gjøtterud, Knut Omholt, Hans Erik Lefdal, Erling Krogh, Solveig Strangstadstuen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Pedagogikkfaget tar utgangspunkt i ILUs visjon om Utdanning for Bærekraftig Utvikling. Faget bidrar med den sosiale dimensjonen i visjonen, med vekt på samarbeid, mangfold, medborgerskap og livsmestring. Pedagogikkfaget er et kultur- og vitenskapsfag som knytter historie, kultur, livssyn og politikk sammen og skal gi studenten evne til kritisk å analysere utfordringer for lærerrollen og skolens virksomhet. Pedagogikkfaget er forankret i opplæringslovens formålsparagraf og lærerprofesjonens etiske plattform og skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i studiet. Fagets kjerne omfatter perspektiver på hvordan oppdragelse og undervisning kan bidra til elevenes faglige, sosiale og personlige læring, utvikling og danning. Gjennom pedagogikkfaget skal studenten forberede seg til å håndtere de utfordringer og muligheter som ligger i bruk av flerkulturelle opplæringsarenaer.

Sentralt i faget er også å utvikle studentenes relasjonelle ferdigheter på en slik måte at de er i stand til å bygge et konstruktivt og inkluderende læringsmiljø og møte elever, foresatte og kolleger med faglig og mellommenneskelig kompetanse. Emnet pedagogikk skal bidra til at studenten erfarer progresjon, helhet og sammenheng i studiet.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten 

 • kjenner til forskningsbasert kunnskap om danning og utdanning i et samfunn basert på visjoner om demokrati, bærekraftig fremtid, mangfold, likestilling og likeverd
 • kan forklare tilpasset opplæring, samt ulike strategier for klasse- og læringsledelse
 • kan reflektere over barn og unges utvikling, motivasjon, læring og sosialisering med støtte i forskningsbasert kunnskap
 • kjenner til og kan holde seg oppdatert på grunnleggende kunnskap om gjeldende lov- og planverk for profesjonsutøvelsen, samt se dette i forhold til skolens mandat og opplæringens verdigrunnlag
 • har kunnskap om samiske forhold og statusen urfolk har internasjonalt, samt samiske barn og unges rett til opplæring i og på samisk
 • har kunnskap om vanskelige livssituasjoner som barn og unge kan komme i, samt kjennskap til aktuelle hjelpeinstanser 
 • kan redegjøre for, med støtte av faglitteratur, sammenhengen mellom individuelle, sosiale og kulturelle faktorer i et mangfoldig læringsfellesskap.

Ferdigheter

 Kandidaten

 • kan skape motiverende og inkluderende læringsmiljøer som tar høyde for elevmangfoldet
 • kan analysere og drøfte innhold og utfordringer i Opplæringsloven, læreplaner og øvrige styringsdokumenter som utgangspunkt for sin profesjonsutøvelse. 
 • kan veilede, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og faglige utvikling
 • kan til bygge relasjoner med, kommunisere og samarbeide med elever, kolleger, foresatte og instanser som støtter skolen
 • kan delta i, planlegge forskningsbasert utviklingsarbeid i skolen, samt vurdere arbeidet kritisk i etterkant
 • kan kritisk vurdere tilpasset opplæring i lys av medborgerskaps-/demokrati-, livsmestrings- og bærekraftsperspektiver.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har utviklet en egen læreridentitet og et kritisk perspektiv orientert mot faglig utvikling og samarbeid i et profesjonsfellesskap 
 • har utviklet bevissthet om egen kommunikasjon og relasjonskompetanse og kan håndtere ulike typer tilbakemeldinger fra elever, kollegaer, veiledere og medstudenter
 • kan møte alle elever, foresatte og kollegaer gjennom dialog og med respekt. 
 • kan orientere seg i faglitteratur, reise relevante kritiske spørsmål som ledd i utvikling av egen profesjonelle praksis
 • kan videreutvikle egen kompetanse samt bidra til både kollegers og skolens profesjonelle utvikling
 • kan bidra til gode psykososiale læringsmiljø samt forebygge mobbing og utføre aktivitetsplikten.
Læringsaktiviteter:
Introduksjoner til faglige analyser, diskusjoner og refleksjon over praksis og teori. Arbeid i ulike grupper der studentene lærer av og veileder hverandre. Litteraturstudier og oppgaveskriving er sentrale arbeidsmåter. Studentmedvirkning er viktig.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene både av lærere og medstudenter.
Pensum:
Oversikt er tilgjengelig i Canvas ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for alle som har undervisningskompetanse i realfag (naturfag, biologi, fysikk, geologi, kjemi, informatikk og/eller matematikk) og/eller i programfag i  naturbruk. Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er påkrevd.
Obligatorisk aktivitet:

I. Et pedagogisk utviklingsprosjekt som er gruppebasert. Den obligatoriske aktiviteten er basert på om man tilhører PPU i realfag, PPU-Yrkesfag Naturbruk eller kombinasjonsstudiet realfag og naturbruk.

For studenter i realfag og kombinasjonen: Pedagogisk utviklingsprosjekt, gruppebasert.

Vurdering: Godkjent /Ikke godkjent

Utfyllende informasjon gis i Canvas.

Forutsetninger for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

II. Deltakelse i minimum 80% av undervisningen.

Vurderingsordning:

Samlet vurdering.  Vurderingen består av en individuell oppgave som er et pedagogisk refleksjonsnotat som teller 40%  og en muntlig eksamen  som teller 60% av den samlede karakteren.

Vurderingsuttrykk: A-F.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen knyttet til de obligatoriske aktivitetene, selve eksamensoppgaven og sensurerer begge eksamensdelene.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 25 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Emnet består av seks samlinger over ett studieår. 
Eksamensdetaljer: Samlet vurdering: Bokstavkarakterer