Course code PPFY300

PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Sigrid Marie Gjøtterud
Medvirkende: Edvin Østergaard, Knut Omholt, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen, Erling Krogh
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Kun for studenter i PPU.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med støtte i lovverk, læreplaner og didaktisk relasjonstenkning. Sentralt er utforskende arbeidsmåter, fenomenbasert og virksomhetsbasert læring, uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget er også sentralt. Allmennretting av yrkesfag og yrkesretting av allmennfag. Induktiv og erfaringsbasert læring.
Læringsutbytte:

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidate

 • har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelse
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for læreryrket
 • har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående realfagdidaktisk kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har bred kunnskap om yrkesfaget, yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til naturfagenes egenart
 • kan se opplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk , nåtidig og framtidsperspektiv med særlig henblikk på naturbruksfagets rolle i utdanning for bærekraftig utvikling
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor både det yrkesfaglige og naturfaglige området, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning vha. forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og kan anvende sine yrkesfaglige, yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper
 • kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger
 • kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant naturfags- og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige, fag- og yrkesdidaktiske og sosiale læringsprosesser
 • kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter herunder didaktisk bruk av digitale verktøy
 • kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og omsette dette i egen undervisning
 • kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og yrkesopplæring (8-13.trinn)
 • behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv
 • kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle naturbruksdidaktiske og naturfagsdidaktiske problemstillinger både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer
 • har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger
 • kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, yrkesstolthet og yrkesidentitet
 • kan legge til rette for læring og utvikling i lokale og/eller regionale samarbeids- og naturbaserte læringsareanaer
 • kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene og deltar i loggrupper, skrivegrupper og andre læringsgrupper.
Pensum:
Oversikt gis i Canvas og deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i minst ett fag i hver av følgende to grupper: 1. Naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi. 2. Programfag i studieretningen for naturbruk i videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:

To  oppgaver i didaktikk, samtale med en elev. Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Canvas.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensordningen og oppgavene og sensurer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet er fordelt på deltakelse i samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. 
Opptakskrav:
Fullført treårig relevant profesjonsrettet, realfagsrettet bachelorgrad. Minst ett underrvisningsfag i programfagene i naturbruk og to års yrkespraksis. Emnet er for studenter tatt opp til PPU.
Undervisningstid:
Emnet består av 6 samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått