Course code PPFY300

PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Sigrid Marie Gjøtterud
Medvirkende: Solveig Strangstadstuen, Edvin Østergaard, Astrid Tonette Sinnes, Erling Krogh, Birgitte Bjønness, Aksel Hugo, Erik Knain, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er for studenter tatt opp til PPU.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Kun for studenter i PPU.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring med støtte i lovverk, læreplaner og didaktisk relasjonstenkning. Sentralt er utforskende arbeidsmåter, fenomenbasert og virksomhetsbasert læring, uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter. Det samme gjelder begrepslæring og representasjonsformer i faget. Allmennretting av yrkesfag og yrkesretting av allmennfag. Induktiv og erfaringsbasert læring.
Læringsutbytte:

KUNNSKAP

Kandidaten

- har kunnskap om gjeldende lovverk og styringsdokumenter som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen.

- har bred kunnskap om realfaget, yrkesfaget, fag-/ yrkesdidaktikk, arbeidsmetoder/verktøy og prosesser som er relevante for profesjons- og yrkesutøvelsen.

- kan se opplæringen og yrkesutøvelsen i et historisk, nåtidig og framtidsperspektiv med særlig henblikk på realfagets og naturbrukfagets rolle i utdanning for bærekraftig utvikling.

- har kunnskap om skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og det helhetlige opplæringsløpet fra ungdomstrinnet til endt fag- eller yrkesopplæring (8. -13. trinn).

- kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid med relevans for lærerprofesjonen innenfor yrkesfaglige områder, og kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet.

FERDIGHETER

Kandidaten

- kan anvende sine realfaglige/yrkesfaglige, fag-/yrkesdidaktiske og teknologiske kunnskaper.

- kan planlegge, begrunne, gjennomføre, lede, vurdere og dokumentere relevant fag-og yrkesopplæring tilpasset elevenes/lærlingenes behov.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter, herunder didaktisk bruk av digitale verktøy.

- kan vurdere og dokumentere elevers læring og utvikling, gi læringsfokuserte tilbakemeldinger og bidra til at elevene/lærlingene kan reflektere over egen læring.

- kan orientere seg i faglitteraturen og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier knyttet til ungdomstrinnet og fag- og yrkesopplæring (8.-13.trinn).

- behersker relevante arbeidsprosesser, verktøy, teknikker og uttrykksformer, og kan reflektere over egen yrkesutøvelse og justere denne under veiledning.

- kan legge til rette for læreprosesser i faglige samarbeidende fellesskap og veilede og bli veiledet i disse.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

- har innsikt i relevante faglige og yrkesetiske problemstillinger og kan formidle sentralt fagstoff på norsk både skriftlig, muntlig og gjennom andre dokumentasjonsformer.

- Kan via faglig innsikt, engasjement og formidlingsevne motivere for elevenes/lærlingenes læring, fag-/yrkesstolthet og fag-/yrkesidentitet.

- kan analysere egne behov for kompetanseheving og ha endrings- og utviklingskompetanse for å møte framtidens behov i skole, arbeids- og samfunnsliv.

- kan legge til rette for læring og utvikling i lokale og/eller regionale samarbeids- og naturbaserte læringsareanaer.

- kan bygge gode relasjoner til elever/lærlinger og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø.

- kan bygge gode relasjoner til og samarbeide med foresatte og andre aktuelle samarbeidspartnere.

Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. Emnet er nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene og deltar i loggrupper, skrivegrupper og andre læringsgrupper.
Pensum:
Oversikt gis i Fronter og deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i minst ett fag i hver av følgende to grupper: 1. Naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi. 2. Programfag i studieretningen for naturbruk i videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:

- For studenter i PPU heltid: To skriftlige oppgaver i didaktikk hvorav den ene inkluderer en samtale med en elev. Sikkerhetskurs.

- For studenter i PPU deltid: To skriftlige oppgaver i didaktikk, en individuell og en gruppebasert. Samtale med elev. Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Fronter.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensordningen og oppgavene og sensurer muntlig eksamen.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet er fordelt på deltakelse i samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. 
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Emnet består av 6 samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått