Course code PPFY300

PPFY300 Fagdidaktikk i realfag, yrkesdidaktikk i naturbruk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Aksel Hugo
Medvirkende: Kristian Bergersen, Martine Charlotte Liland, Edvin Østergaard, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen, Erling Krogh, Sigrid Marie Gjøtterud
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen og juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Utvikling av egen praksis og praksisteori som faglærer i realfag og naturbruksfag gjennom didaktisk teori, øvinger og refleksjon. Planlegging, gjennomføring og vurdering av utdanning for bærekraftig utvikling med støtte i didaktisk tenkning, læreplaner og lovverk. Sentrale fag- og yrkesdidaktiske tema er samspill mellom ulike læringsformer og læringsarenaer, design av læringsløp og verkstedslæring, utforskende arbeidsmåter, fenomenologisk- og virksomhetsbasert læring, yrkesdidaktiske prinsipper, omvendt læreplanarbeid, uformell og formell vurdering av kompetanse og grunnleggende ferdigheter, selvregulert læring og egenvurdering. I tillegg vektlegges transformativ læringsteori, uteundervisningsmetodikk og utvikling av tverrfaglige arenaer og arbeidsmåter i naturfag og naturbruk.
Læringsutbytte:

Studentene skal utvikle kompetanse i lærerutdanning for bærekraftig utvikling.

Kunnskap. Kandidaten...

 • har fag-/yrkesdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har forståelse for skoleslagets og opplæringsløpets egenart
 • har kunnskap om læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets/yrkets egenart og tradisjoner.

Ferdigheter. Kandidaten...

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig/yrkesfaglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder, bruke digitale verktøy, differensiere og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov og i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurdering i faget
 • kan kritisk vurdere fagenes samfunnsrolle og verdier og omsette dette i egen undervisning.

Generell kompetanse. Kandidaten...

 • kan selvstendig videreutvikle egen praksis og praksisteori som faglærer i realfag og naturbruksfag gjennom didaktisk teori, øvinger og refleksjon
 • kan kritisk reflektere over faglige/yrkesfaglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle fag- og yrkesdidaktiske problemstillinger i et profesjonsfelleskap
 • kan legge til rette for entreprenørskap, nytenkning og innovasjon, og at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen
 • kan stimulere til fag- og yrkesstolthet, refleksjon og samarbeid om og utvikling av læring og undervisning i autentiske yrkessituasjoner.
Læringsaktiviteter:
Emnet er både praksisbasert og samarbeidsbasert med fokus på utvikling av egen lærerkompetanse og praksisteori. Læring skjer i veksling mellom undervisning og dialog, øving og refleksjon, praksis og teori. 
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene og deltar i ulike læringsgrupper.
Pensum:
Oversikt over litteratur ligger i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i minst ett fag i hver av følgende to grupper: 1. Naturfag, matematikk, informatikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi. 2. Programfag i naturbruk i videregående opplæring.
Obligatorisk aktivitet:

Det er tre obligatoriske aktiviteter i emnet:

 • To oppgaver i fagdidaktikk
 • Sikkerhetskurs

Utfyllende informasjon om hvordan aktivitetene er organisert ligger i Canvas.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Muntlig eksamen.

Karakteruttrykk: A-F.

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner eksamensordningen og -oppgavene og sensurer muntlig eksamen.
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsinnsats er 25 timer pr studiepoeng.  Arbeidet er fordelt på deltakelse i samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter mellom samlingene. 
Opptakskrav:
Realfag og naturbruk.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Emnet består av 7 samlinger.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer