Course code PPFO301

PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Gudrun Jonsdottir, Margrethe Naalsund, Birgitte Bjønness, Sigrid Marie Gjøtterud
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen og har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Forskningsmetoder forutsetter innsikt i både det virksomhetsområde som forskningen dreier seg om og i forskerens deltagende rolle og faglige tilnærming. Emnet omhandler kvalitative og kvantitative metoder i pedagogisk forskning som redskaper for å forske i lærings- og utdanningspraksiser og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Det legges også vekt på forskningsmetodenes vitenskapsteoretiske grunnlag. Aktuelle temaer er: fenomenologi, case-studiemetodikk, aksjonsforskning, vitenskapsteori, design-basert forskning, samt pedagogiske forskningsmetoder som intervju, spørreskjema og observasjon.
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne har kandidaten et grunnlag for å bruke pedagogisk forskningsmetodikk i egen masteroppgave. 

Kunnskap: Kandidaten har kunnskap om forskningsmetodiske problemstillinger relatert til faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål.

Ferdighet: Kandidaten har kunnskap om relevant metodelitteratur og kan anvende kunnskapen i eget forskningsprosjekt. Kandidaten kan på et selvstendig og faglig grunnlag variere metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk.

Generell kompetanse: Kandidaten kan reflektere over fagdidaktiske, vitenskapsteoretiske, forskningsmetodiske og forskningsetiske problemstillinger.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på undervisning på dagssamlinger, samt eget arbeid mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Arbeidet med den individuelle oppgaven og essayet støttes med veiledning fra lærere og medstudenter.
Pensum:
Litteraturen består av to deler: en del felles veiledende litteratur (ca. 800 sider) som det vil bli arbeidet med i fellesskap, og en del selvvalgt litteratur (ca.350 sider) som den enkelte student velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til eget forskningsprosjekt.
Forutsatte forkunnskaper:
PPFD301, PPPE301 og undervisningskompetanse i realfag.
Anbefalte forkunnskaper:
.
Obligatorisk aktivitet:

Deltakelse på samlinger med krav om minimum 80% oppmøte 

Individuell skriftlig oppgave, vurderes godkjent/ikke godkjent

Vurderingsordning:

Skriftlig essay.

Karakterregel: bestått/ikke bestått

Sensor:
Emneansvarlig og en intern sensor godkjenner opplegget for eksamen og kriterier for bedømmelse og foretar sensur av studentenes avsluttende essay. Ekstern sensur finner sted hvert tredje år
Merknader:
.
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde for studenten: ca. 375 timer.
Opptakskrav:
Realfag.
Overlapp:
.
Undervisningstid:
Seks samlinger av varighet opp til en dag. I tillegg møtes studentene minst en dag felles med kurset PPUT301.
Eksamensdetaljer: Oppgave: Bestått/ Ikke bestått