Course code PPFO301

PPFO301 Innføring i pedagogiske forskningsmetoder

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Edvin Østergaard
Medvirkende: Erling Krogh, Margrethe Naalsund, Sigrid Marie Gjøtterud, Torger Gillebo, Knut Omholt, Birgitte Bjønness, Erik Knain
Studiepoeng: 15
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Inntil 10 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2011-2012
Fortrinnsrett: Studenter i master fagdidaktikk i realfag
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Forskningsmetoder forutsetter en innsikt i både det virksomhetsområde som forskningen dreier seg om og i forskerens deltagende rolle og faglige tilnærming. I emnet vil fenomenologi introduseres som redskaper for å kunne sette deltakernes forskningstema i en meningsfull sammenheng. I et fenomenologisk-hermeneutisk perspektiv vil emnet fokusere på kvalitative og kvantitative metoder i pedagogisk forskning som redskaper for å beskrive og analysere fenomener i verden og for å forstå egne kunnskaper og verdier. Aktuelle temaer er: pedagogisk forskningsmetode som forskningsfelt, fenomenologi, case-studiemetodikk, aksjonsforskning, metoder som intervjuer, spørreskjema og observasjon, samt diskursanalyse.
Læringsutbytte:

Etter gjennomført emne har kandidaten et grunnlag for å bruke pedagogisk forskningsmetodikk i egen masteroppgave. Mer spesifikt gjelder...

...

innen KUNNSKAP: Kandidaten har inngående kunnskap om forskningsmetodiske problemstillinger relatert til faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål.

...

innen FERDIGHET: Kandidaten har inngående kunnskap om relevant metodelitteratur og kan anvende denne i eget profesjonsrelatert forskningsprosjekt. Kandidaten kan på et selvstendig og faglig grunnlag variere metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk.

...

innen GENERELL KOMPETANSE: Kandidaten kan kritisk reflektere over faglige, fagdidaktiske og forskningsetiske problemstillinger.

Læringsaktiviteter:
Kurset er basert på studentsamlinger, samt eget arbeid mellom samlingene.
Læringsstøtte:
Arbeidet med oppgavene støttes med veiledning av lærere og medstudenter.
Pensum:
Litteratur til emnet består av to deler: en del felles veiledende litteratur (ca. 860 sider) som det vil bli arbeidet med i felleskap, og en del selvvalgt litteratur (ca.340 sider) som den enkelte deltaker velger ut fra en fordypning i metoden knyttet til egen forskning.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet forutsetter undervisningskompetanse i realfag, samt gjennomført lærerutdanning.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse på samlinger, samt innlevering og godkjenning av første oppgave.
Vurderingsordning:
Essay (andre oppgave)
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner opplegget for eksamen og kriterier for bedømmelse og foretar sensur av studentenes avsluttende essay.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Arbeidsmengde for studenten: omlag 400 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Fem samlinger av varighet opp til en dag. I tillegg møtes studentene minst en dag felles med kurset PPUT301.
Eksamensdetaljer: Essay: Bestått / Ikke bestått