Course code PPFO100

PPFO100 Personlig utvikling

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Knut Omholt
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
20
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning og vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2021-2022
Fortrinnsrett: Påmelding med motivasjonsbrev til emneansvarlig. Motivasjonsbrevet skal være på ca. en halv side og si noe om søkerens personlige grunn til å ta emnet - hva det er ved det som får en til å søke, og hva det kan bidra med i ens utvikling, gjerne også noen ord om hvordan en tenker å bruke kompetansen en får videre. Hvis flere melder seg enn det som er maksimalt antall, blir det trukket deltakere etter kriterier som fastsettes.
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet skal fremme deltakernes personlige utvikling. Vi vil ta utgangspunkt i temaer som er relevante for livet som student og videre inn i yrke, slike som å ta viktige valg, søke etter identitet og selvbilde, utvikle relasjoner til andre mennesker og til de fysiske omgivelsene, og finne sammenheng i tilværelsen. Spørsmålene vi tar opp vil vi belyse med teorier og begreper fra faglitteraturen og med handling og motiver fra skjønnlitteraturen og kunsten. Hensikten er at deltakerne skal kunne påvirke faktorer som har betydning for deres psykiske tilstand og personlige vekst. En viktig kompetanse å ha, er å kunne holde seg i sitt senter når en blir utsatt for stress. Vi vil derfor arbeide med øvelser basert på meditasjon, fokusering, sansning og bevegelse, indre dialog, og skriving og andre uttrykk som kan virke til å bearbeide opplevelser. På det viset skal emnet også gi kompetanse til å kunne stå stødig i møte med andre mennesker i utfordrende psykiske situasjoner, for eksempel i rollen som mentor, veileder, kollega eller i andre roller der en skal bistå mennesker.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- kjenner til og kan beskrive noen sentrale teorier og perspektiver på faktorer som kan bidra til personlig utvikling

Ferdigheter

Kandidaten

- kan reflektere over hvilke krefter som gjør seg gjeldende i situasjoner hvor en må treffe et viktig valg

- kan reflektere over faktorer som påvirker ens identitet og selvbilde og ens relasjoner til andre

- kan finne kilder som kan sette ens situasjon og liv inn i en større sammenheng

- kan anvende metoder til å holde roen i situasjoner som er psykisk utfordrende. 

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan ta imot og romme andre menneskers deling av erfaringer og selv dele egne livserfaringer

- kan ta initiativ til å kommunisere med andre om forhold som kan virke inn på viktige valg i livet

- kan finne måter til videre personlig utvikling.

Læringsaktiviteter:
Forelesninger om sentrale perspektiver på hva personlig utvikling er og hva som kan danne grunnlag for den, med samtaler og gruppearbeid. Øvelser i bevisstgjøring av ens psykiske tilstand og utvikling gjennom meditasjon, sansning av kroppen, indre dialoger og skriving og andre uttrykk.
Læringsstøtte:
Det vil bli gitt veiledning i skriving av essayet som danner vurderingsgrunnlaget i emnet.
Pensum:
Liste over litteratur deles ut ved starten av emnet.
Forutsatte forkunnskaper:
Ingen.
Obligatorisk aktivitet:
Deltakelse i 80% av undervisningen.
Vurderingsordning:
Individuell skriftlig oppgave - Bestått/Ikke bestått.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsopplegget og deltar i sensureringen av et tilfeldig utvalg av oppgavene.
Normert arbeidsmengde:
Totalt 125 timer. 40 timer strukturert undervisning. 85 timer egeninnsats til selvstudium, arbeid med øvelser og skriving av essay/oppgave.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
20 timer forelesning med samtaler og gruppearbeid. 24 timer øvelser. Totalt 44 timer.
Eksamensdetaljer: Skriftlig oppgave: Bestått/ Ikke bestått