Course code PPFD301

PPFD301 Fagdidaktikk i realfag - LUR

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Margrethe Naalsund
Medvirkende: Siv Paus Brovold, Elisabeth Iversen, Edvin Østergaard, Solveig Strangstadstuen, Birgitte Bjønness, Nina Elisabeth Arnesen, Gerd Eli Johansen
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: M-LUN
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
I realfagdidaktikk vil studenten gjennom didaktisk teori, øvinger og refleksjon utvikle sin egen praksis og praksisteori som faglærer i realfag. Gjennom faget lærer studentene å planlegge, gjennomføre og vurdere utdanning for bærekraftig utvikling med støtte i didaktisk tenkning, læreplaner og lovverk. Studentene vil lære om fagenes historikk, forhold mellom vitenskapsfag og skolefag, og om begrunnelser for fagets plass i skolen. Studentene lærer å analysere læreplaner i fag, og å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning som kan fremme elevenes handlekraft for en mer bærekraftig utvikling. Realfagdidaktikk skal gi innsikt i relevant forskning om tilrettelegging for læring i de spesifikke fagene, og tilpasning av undervisningen etter elevenes ulike forutsetninger. Sentralt i fagdidaktikk er også utvikling av studentenes evne til å analysere elevers læring, og å bruke faglige kjennetegn på måloppnåelse samt å gi gode begrunnelser for vurdering i faget.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

 • har kunnskap om fagområdets historie, fagets natur, egenart og plass i skolen og samfunnet
 • har et variert repertoar av undervisningsstrategier og arbeidsmetoder i fagene
 • har god innsikt i utdanning for bærekraftig utvikling og hvordan denne undervisningen kan legges opp for å fremme elevers handlekraft 
 • har innsikt i ulike faglige utfordringer for elevgrupper i forskjellige skoleslag og studieretninger, og hvordan undervisning i fag kan tilrettelegges for ulike elever
 • har kunnskap om fagets rolle i tverrfaglig samarbeid og hvordan det kan legges til rette for undervisning i de tre tverrfaglige temaene læreplanene vektlegger
 • har kunnskap om yrkesretting av realfagene
 • har kunnskap om hvordan det kan arbeides systematisk med grunnleggende ferdigheter og fagets språk: begreper, sjangre og representasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere læreplaner og utvikle lokale fagplaner som grunnlag for planlegging, gjennomføring og vurdering av egen undervisning basert på skolens styringsdokumenter, forskning- og erfaringsbasert kunnskap
 • kan lede og motivere elever i det faglige arbeidet og skape konstruktive og inkluderende læringsmiljø
 • kan anvende ulike læringsarenaer, fenomener og elevers erfaringer som utgangspunkt for undervisning
 • kan differensiere opplæringen og identifisere og møte ulike lærevansker i fagene
 • kan bruke kjennetegn på måloppnåelse og gi gode faglige begrunnelser, samt ta i bruk et bredt spekter av vurderingsformer som bidrar til å fremme læring, og kunne bidra til at elevene kan reflekter over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurderingen i faget 
 • kan anvende ulike læringsressurser for å fremme god læring
 • kan lede faglige samtaler, og lede diskusjoner om bærekraftig utvikling med elevene.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan skape en god sammenheng mellom lover og læreplanverk og undervisningen
 • kan orientere seg i og forholde seg kritisk til fagdidaktisk litteratur
 • kan reflektere over og utvikle egen undervisningspraksis i fag
 • kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle fagdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig, på et avansert nivå
Læringsaktiviteter:
Emnet benytter ulike arbeidsformer og forutsetter studentaktivitet. Deler av emnet er direkte knyttet til de spesifikke skolefagene, mens andre deler har felles undervisning. Arbeidsformene er blant annet samarbeidsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert med refleksjon over praksis og teori.
Læringsstøtte:
Studentene veiledes i de obligatoriske aktivitene. Studentene deltar i læringsgrupper i emnet.
Pensum:
Oversikt over litteratur er tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til Lektorprogrammet og det tilbys i 7. og 8. semester. Dette emnet forutsetter at studenten også har tatt PPXP100  i tillegg til emnegrupper i realfag, og tar PPRA301 (praksis) og PPPE301 (pedagogikk) ved siden av emnet i realfagdidaktikk (PPFD301).
Obligatorisk aktivitet:

Obligatoriske aktiviteter i emnet.

 • En fagdidaktisk oppgave.
 • Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgaven er organisert ligger i Canvas.

Det er obligatorisk å være tilstede på minimum av 80% av undervisningen i samlingene i emnet.

Vurderingsordning:
Individuell muntlig eksamen. Karakterregel A-F.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningene i emnet inkludert eksamensoppgavene. Ekstern sensor sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 25 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Kun for studenter tatt opp i Lektorprogrammet ved NMBU.
Undervisningstid:
Emnet vil bli undervist i samlinger fordelt gjennom hele studieåret.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer