Course code PPFD301

PPFD301 Fagdidaktikk i realfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Birgitte Bjønness
Medvirkende: Edvin Østergaard, Aksel Hugo, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 25
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Kun for studenter tatt opp i LUR.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2007-2008
Fortrinnsrett: Kun for studenter ved LUR.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i realfagene med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Samarbeidslæring. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring. Uformell og formell vurdering av kompetanser og grunnleggende ferdigheter.  Yrkesretting av realfagene.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående realfagdidaktisk kunnskap rettet mot trinn 8-13.

- har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet.

- har inngående kunnskap om, og evne til å holde seg oppdatert på, gjeldende lov- og planverk for læreryrket.

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til realfagets/-fagenes egenart.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning vha. forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

- kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger.

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige, fagdidaktiske og sosiale læringsprosesser.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø.

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring.

- kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling.

- kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

- kan formidle realfagdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig,  på et avansert nivå.

- kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket.


 

Læringsaktiviteter:
Emnet er samarbeidsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert med refleksjon over praksis og teori.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetene. Det dannes grupper for studentveiledning.
Pensum:
Oversikt over litteratur deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er obligatorisk for studenter tatt opp til studieprogrammet LUR og det tilbys i 7. og 8. semester. Dette emnet forutsetter at studenten også har tatt PPXP100-LUR og tar PPRA301-LUR og PPPE301-LUR i tillegg til emnegrupper i realfag.
Obligatorisk aktivitet:
Tre obligatoriske aktiviteter: en elevsamtale, sikkerhetskurs og en fagdidaktisk fordypningsoppgave som tar utgangspunkt i gjennomført undervisning i praksisopplæringen.Forutsetninger for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.
Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningene i emnet inkludert eksamensoppgavene. Ekstern sensor sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
Studiepoengsreduksjon av PPFD300 med 5 sp dersom emnet går inn i LUR.
Undervisningstid:
Emnet vil bli undervist i samlinger fordelt gjennom hele studieåret.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått