Course code PPFD300

PPFD300 Fagdidaktikk i realfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Martine Charlotte Liland
Medvirkende: Edvin Østergaard, Gerd Eli Johansen, Hans Erik Lefdal, Solveig Strangstadstuen, Astrid Tonette Sinnes, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen, Birgitte Bjønness
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Undervisning og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring i realfagene med utgangspunkt i læreplanverket, i fagdidaktiske prinsipper og teorier, samt i fagenes arbeidsmåter. Fenomenbasert undervisning og utforskende arbeidsmåter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Samarbeidslæring. Uformell og formell vurdering av kompetanser og grunnleggende ferdigheter. Yrkesretting av realfagene. Tverrfaglig undervisning.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har fagdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • kan redegjøre for skolens mandat, fagets verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • kan redegjøre for læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart og tradisjoner
 • har kunnskap om fagets rolle i tverrfaglig samarbeid og hvordan det kan legges til rette for undervisning i de tre tverrfaglige temaene læreplanene vektlegger
 • har kunnskap om yrkesretting av realfagene
 • har innsikt i utdanning for bærekraftig utvikling og hvordan denne undervisningen kan legges opp for å fremme elevers handlekraft

Ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder, bruke digitale verktøy, differensiere og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov og i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurdering i faget 
 • kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og verdier og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

 • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse og bidra til både fagets, kollegers og skolens utvikling, samt styrke elevenes faglige identitet
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling 
 • kan legge til rette for undervisningen som fremmer elevers handlekraft innen bærekraftig utvikling
 • kan formidle fagdidaktiske problemstillinger på en reflektert måte
 • kan bygge relasjoner til elever, kolleger og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Læringsaktiviteter:
Emnet benytter ulike arbeidsformer og forutsetter studentaktivitet. Arbeidsformene er blant annet samarbeidsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert med refleksjon over praksis og teori. Deler av emnet er direkte knyttet til de spesifikke skolefagene, mens andre deler har felles undervisning.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene. Det dannes egne studentgrupper til hjelp bl.a. ved de fagdidaktiske obligatoriske aktivitene.
Pensum:
Oversikt over litteratur er tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geofag, kjemi og/eller IT).
Obligatorisk aktivitet:

Det er fire obligatoriske aktiviteter i emnet:

 • To skriftlige oppgaver i fagdidaktikk
 • Elevsamtale
 • Sikkerhetskurs

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Canvas.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Muntlig eksamen, individuell.

Vurdering: A-F

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 25 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter i og utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Emnet består av til sammen 6 samlinger à 5 dager fordelt over to semestre.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: Bokstavkarakterer