Course code PPFD300

PPFD300 Fagdidaktikk i realfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Medvirkende: Edvin Østergaard, Gerd Eli Johansen, Elisabeth Iversen, Birgitte Bjønness, Edvin Østergaard, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: PPU-HEL, PPU-DEL
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Undervisning og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring i realfagene med utgangspunkt i læreplanverket, i fagdidaktiske prinsipper og teorier, samt i fagenes arbeidsmåter. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Samarbeidslæring. Uformell og formell vurdering av kompetanser og grunnleggende ferdigheter. Yrkesretting av realfagene.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling.

Kunnskap

Studenten

 • har inngående fag-/yrkesdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har bred forståelse for skolens mandat, fagets verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart og tradisjoner

Ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder, bruke digitale verktøy, differensiere og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov og i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan analysere læreplaner i fag og utvikle lokale planer, samt ha innsikt i sluttvurdering i faget 
 • kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og verdier og omsette dette i egen undervisning.

Generell kompetanse

 • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse og bidra til både fagets, kollegers og skolens utvikling, samt styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle  fagdidaktiske problemstillinger på en reflektert måte
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Læringsaktiviteter:
Emnet benytter ulike arbeidsformer og forutsetter studentaktivitet. Arbeidsformene er blant annet samarbeidsbasert, praksisbasert og erfaringsbasert med refleksjon over praksis og teori. Deler av emnet er direkte knyttet til de spesifikke skolefagene, mens andre deler har felles undervisning.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene. Det dannes egne studentgrupper til hjelp bl.a. ved de fagdidaktiske obligatoriske aktivitene.
Pensum:
Oversikt over litteratur er tilgjengelig på Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi, kjemi og/eller IT).
Obligatorisk aktivitet:

Det er fire obligatoriske aktiviteter i emnet.

 • To oppgaver i fagdidaktikk.
 • Elevsamtale.
 • Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Canvas.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Muntlig eksamen, individuell.

Vurdering: A-F

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger og arbeid med obligatoriske aktiviteter i og utenom samlinger.
Opptakskrav:
Realfag.
Undervisningstid:
Emnet består av til sammen 6 samlinger à 5 dager fordelt over to semestre.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått