Course code PPFD300

PPFD300 Fagdidaktikk i realfag

Emnet kan ha endringer på grunn av koronarestriksjoner. Se Canvas og StudentWeb for info.

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2018 - 2019.

Emneansvarlige: Birgitte Bjønness
Medvirkende: Edvin Østergaard, Gerd Eli Johansen, Edvin Østergaard, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Fakultet for realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Kun for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning.
Emnets innhold:
Undervisning og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring i realfagene med utgangspunkt i læreplanverket, i fagdidaktiske prinsipper og teorier, samt i fagenes arbeidsmåter. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Samarbeidslæring. Uformell og formell vurdering av kompetanser og grunnleggende ferdigheter. Yrkesretting av realfagene.
Læringsutbytte:

Studentene skal ha utviklet kompetanser for utdanning for bærekraftig utvikling.

Kunnskap

Studenten

 • har inngående fag-/yrkesdidaktisk forsknings- og erfaringsbasert kunnskap rettet mot trinn 8-13
 • har bred forståelse for skolens mandat, fagets verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om og evne til å holde seg oppdatert på gjeldende lov- og planverk for profesjons- og yrkesutøvelsen
 • har bred kunnskap om læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til fagets egenart og tradisjoner

Ferdigheter

 • kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på relevant forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og gjennomføre faglig utviklingsarbeid
 • kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan bruke varierte og relevante arbeidsmetoder, bruke digitale verktøy, differensiere og tilpasse opplæring i forhold til elevenes behov og i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring
 • kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og verdier og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

 • kan selvstendig videreutvikle egen kompetanse og bidra til både fagets, kollegers og skolens utvikling, samt styrke elevenes faglige/yrkesfaglige identitet
 • kan kritisk reflektere over faglige, etiske og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling
 • kan formidle  fagdidaktiske problemstillinger på en reflektert måte
 • kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket
Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis i lys av teori. Emnet er også nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene. Det dannes egne studentgrupper til hjelp bl.a. ved de fagdidaktiske fordypningsoppgavene.
Pensum:
Oversikt over kurslitteratur deles ut ved utdanningens start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi, kjemi og/eller IT).
Obligatorisk aktivitet:

To oppgaver i fagdidaktikk.

Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i læringsplattformen.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:

Muntlig eksamen, individuell.

Vurdering: A-F

Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
Emnet er for studenter tatt opp til PPU, heltid og deltid.
Undervisningstid:
Emnet består av til sammen 6 samlinger á 5 dager fordelt over to semestre.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått