Course code PPFD300

PPFD300 Fagdidaktikk i realfag

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Birgitte Bjønness
Medvirkende: Edvin Østergaard, Aksel Hugo, Solveig Strangstadstuen, Bente Klevenberg, Astrid Tonette Sinnes, Margrethe Naalsund, Nina Elisabeth Arnesen
Studiepoeng: 30
Ansvarlig fakultet: Institutt for matematiske realfag og teknologi
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Emnet er for studenter tatt opp til PPU, heltid og deltid.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, januarblokka, vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: Kun for studenter i praktisk-pedagogisk utdanning.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Skole og læring for bærekraftig utvikling. Planlegging, gjennomføring og vurdering av læring i realfagene med støtte i fagdaktiske prinsipper og teorier. Fenomenbasert undervisning. Utforskende arbeidsmåter. Begrepslæring og representasjonsformer i faget. Samarbeidslæring. De didaktiske prinsippene induktiv læring og erfaringslæring. Uformell og formell vurdering av kompetanser og grunnleggende ferdigheter.  Yrkesretting av realfagene.
Læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten

- har inngående realfagdidaktisk kunnskap rettet mot trinn 8-13.

- har solid forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet.

- har inngående kunnskap om, og evne til å holde seg oppdatert på, gjeldende lov- og planverk for læreryrket.

- har bred kunnskap om læringsstrategier, læringsarenaer og arbeidsmetoder relatert til realfagets/-fagenes egenart.

Ferdigheter

Kandidaten

- kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning vha. forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.

- kan lede tverrfaglige læringsprosesser i sammensatte problemstillinger.

- kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige, fagdidaktiske og sosiale læringsprosesser.

- kan identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter.

- kan bruke varierte arbeidsmetoder, differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø.

- kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring.

- kan kritisk vurdere fagets rolle i samfunnet og omsette dette i egen undervisning

Generell kompetanse

Kandidaten

- kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens utvikling.

- kan kritisk reflektere over faglige, verdimessige og politiske spørsmål, særlig knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

- kan formidle realfagdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig, på et avansert nivå.

- kan bygge relasjoner til elever, kollegaer og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket.

Læringsaktiviteter:
Emnet er praksisbasert og samarbeidsbasert med refleksjon over praksis og teori. Emnet er også nettstøttet.
Læringsstøtte:
Studenten veiledes i de obligatoriske aktivitetetene. Det dannes egne studentgrupper til hjelp bl.a. ved de didaktiske fordypningsoppgavene.
Pensum:
Oversikt over kurslitteratur deles ut ved emnets start.
Forutsatte forkunnskaper:
Emnet er for lærerstudenter som har undervisningskompetanse i realfagene (naturfag, matematikk, biologi, fysikk, geologi og/eller kjemi).
Obligatorisk aktivitet:

To skriftlige oppgaver i didaktikk hvorav den ene inkluderer en samtale med en elev. Sikkerhetskurs.

Utfyllende informasjon om hvordan oppgavene er organisert ligger i Fronter.

Forutsetningen for å gå opp til eksamen er at alle obligatoriske aktiviteter er godkjent.

Vurderingsordning:
Muntlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor godkjenner vurderingsordningen og sensurerer muntlig eksamen.
Normert arbeidsmengde:
Normert arbeidsmengde er 30 timer per studiepoeng. Arbeidet består av samlinger, praksisopplæring og arbeid med obligatoriske aktiviteter utenom samlinger.
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
Emnet består av til sammen 6 samlinger á  4 eller 5 dager fordelt over to semestre.
Eksamensdetaljer: En muntlig prøve: A - E / Ikke bestått