Course code PLV420

PLV420 NOVA ph.d.-kurs i plantepatologi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Anne-Marte Tronsmo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig. Emnet alternerer mellom Finland, Sverige, Danmark og Norge. Etter planen skal emnet gå i Danmark i 2014 og i Norge 2015.
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimum 30.
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka, .
Første gang: Studieår 2010-2011
Fortrinnsrett: Doktorgradsstudenter i plantepatologi ved NOVA universiteter.
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Tema for dette nordiske PhD emnet i Plantepatologi varierer fra år til år. Se beskrivelsen på NOVA hjemmesiden - http://www.nova-university.org
Læringsutbytte:

Generelt forventes studenene å lære:

Kritisk lesing av internasjonal primærlitteratur, samt diskusjoner med andre studenter og lærere av tema som presenteres i aktuell litteratur

Å forberede og å presentere et foredrag eller poster i en internasjonalt formum, samt å delta i diskusjon om eget og andres arbeider

For læringsutbytte av de ulike kurs, se  beskrivelsen på NOVA hjemmesiden.

Læringsaktiviteter:

Lesing og diskusjon av ca 50 forskningsartikler og review artikler i forkant av en ukes intensiv kurs. Studentene danner studiegrupper nasjonalt, og disse gruppene veiledes av en lærer.

Forberedelse av en muntlig presentasjon eller poster

Intensivkurset på en uke vil inneholde:

Forelesninger av og diskusjoner ledet av internasjonale eksperter og nordiske lærere

Studentene skal bidra med en muntlig presentasjon eller en poster, fortrinnsvis basert på deres eget arbeid

Gruppediskusjoner vil bli arrangert på kveldstid for at studentene skal reflektere over hva de har lært i løpet av dagen. Tilleggstema for slike diskusjoner kan være karrieremuligheter inne plantpatologi, i en regional, nordisk, europeisk eller global kontekst.

For mer detaljer, se beskrivelsen på NOVA hjemmesiden

Læringsstøtte:
Litteraturseminarermed lærere tilstede. Veiledning i posterpresentasjon og foredrag. Intensivkurs med flere internasjonale og nordiske lærertilgjengelig overen hel uke.
Pensum:
Ca 30 -50 forskningspublikasjoner leses og diskuteres av studentene i forkant av intensivkurset
Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad som kvalifiserer til opptak som PhD student i plantepatologi. Grunnleggende kunnskap i plantepatologi og mikrobiologi.
Anbefalte forkunnskaper:
Kursets tema varier fra år til år, derfor vil også anbefalte forkunnskaper variere noe.
Obligatorisk aktivitet:
Aktive deltagelse i intensiv kurset. Deltagelse i litteraturseminarer og diskusjonsgrupper Abstract og presentasjon av poster eller foredrag.
Vurderingsordning:
Contribution and performance in discussions are assessed by Nordic teachers. Content and presentation of poster or oral presentation are assessed by a group of international and Nordic teachers.
Sensor:
Teamet av nordiske og internasjonale lærere vurderer studentenes presentasjoner og deltagelse.
Merknader:

Temaet varierer fra år til år. For PhD studenter er det derfor mulig å få studiepong for flere av disse kursene.

Vanligvis alternerer temaområdene mellom å være rettet mot populasjoner/bestand/organismer (planter og patogener) ett år, og molekylære/cellulære aspekter et annet år.

 Tema for kurset i Danmark i 2014 er  " Genomic and transcriptomic sequences - a revolution in Plant Pathology?" 

Normert arbeidsmengde:
5 studiepoeng = 150 timers arbeidmengde.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
7 fulle dager med intensivkurs, 70 timer: Forelesninger, diskusjoner lab. øvelser, demonstrasjoner, Forberedelse til kurset: Litteraturstudier og diskusjonsgrupper i hvert land, ca 50 timer. Forberedelse av studentens egen presentasjon, ca 30 timer
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått