Course code PJH251

PJH251 Produksjon av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker i veksthus

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Trine Hvoslef-Eide
Medvirkende: Gry Skjeseth
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for plantevitenskap
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN, NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
På grunn av veksthusplass, må antallet studenter begrenses til 15
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, juniblokka.
Første gang: Studieår 2014-2015
Fortrinnsrett: Det er en forutsetning at studenter som tar dette emnet har andre planteemner i sin studieplan. PV-, Biologi- og Bioteknologi-studenter har fortrinnssrett (i den rekkefølgen).
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet starter tidlig i februar med planlegging av aktiviteter der studentene skal velge seg 4 arter/slekter som de tar ansvaret for, der både frø- og vegetativt formerte planter skal være inkludert. Studentene skal selv sette opp en plan for når de ulike skal sås, stikkes, prikles, ompottes der pottestørrelser, temperaturskjema for dyrkingsperioden og forventet plassbehov i ulike stadier skal med. Denne skriftlige planen skal godkjennes av ansvarlig lærer innen 15. mars for å sikre at den er gjennomførbar.

Studentene starter arbeidet med å legge ut undervanningsmatter og plast. De lærer om de ulike gjødselvannkranene og hva som skal inn på registreringsskjemaet for å kunne skrive en fullverdig rapport. De vil også få utdelt kostnader for jord, potter og ukekvadratmeterpris for plassen. Før salget midt i mai, skal de ha beregnet hva hver plante har kostet (utenom arbeidskostnadene). Deretter skal beregne minste salgspris på hver plante for hver art.

Studentene skal selv vanne, gjødsle, toppe og rykke plantene ved behov. Helger og ferier er det vakt i veksthusene som besørger nødvendig vanning.

Det vil bli stilt flere dyrkingsrom til rådighet, med ulike temperaturer som studentene skal benytte til å utforske virkningen av temperatur og/eller topping på minst en av de fire artene de har tatt ansvaret for. Dette krever forsøksplanlegging og gjennomføring.

Innen 15. mai skal de har laget en utførlig beskrivelse av hver art (og sort innen arten), med videre dyrkingsveiledning som følger plantene ved salget. Midt i mai er Fascination of Plants Day 2015 på UMB og plantene blir solgt til publikum av studentene selv, som veileder under kjøpet. Salgsinntektene går til et godt formål.

Studentene skal også delta på opprydding og vask av veksthusavdelingene etter avsluttet dyrking.

Innen 15. juni skal det foreligge en fyldig rapport om hvordan dette gikk generelt for hver av de 4 artene. Men også med presise beskrivelser av temperatur/toppeforsøkene for arten de valgte å gjøre dette på. Her kreves både innledning, materialer og metoder, resultater og diskusjon, samt referanser. Til slutt skal de ha en beregning av dekningsbidrag for hver av de 4 artene i rapporten.

Læringsutbytte:
Studentene skal ha innsikt i planteproduksjon i veksthus av utplantingsplanter av blomster og grønnsaker, de skal kunne faguttrykk som stikke, så, prikle, potte, rykke, ompotting, pinning. De skal ha en formening om hvor ulike planter er med hensyn til vekst og utvikling, vite om kort- og langdagsplanter. Vite hvorfor noen planter må klonformeres, mens andre formeres ved frø. De skal ha litt innsikt i økonomien i en slik produksjon gjennom enkel produksjonsplanlegging og regning av dekningsbidrag.
Læringsaktiviteter:
Emnet er basert på egen innsats ved problembasert læring - det er ingen forelesninger, men vi finner en tid hver uke som vi møtes i veksthuset og der studentene får råd og hjelp. Forøvrig forventes det at studentene leser seg opp på sine egne planter og hvordan de skal dyrkes. For å få innsikt i praksis, er det utferd til et produsjonsgartneri.
Læringsstøtte:
Fronter
Pensum:
Ingen spesifikk - studentene forventes å finne sin egen litteratur på nett og på biblioteket for å kunne dyrke sine egne planter og til rapporten
Anbefalte forkunnskaper:
Plantefysiologi
Obligatorisk aktivitet:
Må dyrke sine egne planter og skrive rapport. Delta på utferd til produksjonsgartneri.
Vurderingsordning:
Omfattende rapport med beskrivelser av hvordan plantene ble dyrket og hvordan de skal dyrkes videre hos forbruker (dyrkingsveiledning som skal følge plantene ved salg). Det skal videre beregnes kostnader ved produksjonen og dekningsbidrag regnes ut. Rapporten teller 100%.
Sensor:
Bruk av sensor, samt samhandling med lærer i PJH250 de årene dette undervises (oddetallsår)
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To timer hver uke i veksthusene. Studentene skal selv vanne og gjødsle sine planter i ukedagene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått