Course code PHI401

PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Kjosavik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Det legges vekt på det nære forholdet mellom forskningsetikk og vitenskapsfilosofi. Blant temaene som tas opp, er bl.a. følgende: grunnlaget for etikk og forskningsetikk; forholdet mellom fakta og verdier; normer og verdisystemer i vitenskapen; betydningen av autonom forskning i lys av politiske og økonomiske interesser; fusk i forskningen; etiske retningslinjer; vitenskap og risiko; medforfatterskap; syn på vitenskapelige metoder; naturlovene, idealisering og modeller; modeller og metaforer; perspektiver på vitenskapelig utvikling og fremskritt; sosial konstruksjon av kunnskap; vitenskapelig realisme versus relativisme; reduksjon og vitenskapenes enhet; forholdet mellom natur- og samfunnsvitenskap; tverrfaglighet i forskningen.
Læringsutbytte:
Kurset skal trene studentenes evne til å identifisere filosofiske problemer og etiske aspekter ved vitenskapelig virksomhet både innenfor eget fagfelt og på tvers av fagfeltene. Kurset skal øke bevisstheten om forskerens moralske ansvar. Studentene skal oppnå større forståelse av vitenskapen slik den praktiseres innenfor natur-, samfunns- og kulturfeltet. Studentene skal stimuleres til å reflektere på en velinformert og uavhengig måte over ulike sider ved vitenskapelig praksis og vitenskapens plass i samfunnet. Studentene skal oppnå en generell kompetanse i kritisk refleksjon over vitenskapen og en etisk kompetanse i å håndtere visse aspekter ved vitenskapelig arbeid.
Læringsaktiviteter:
Undervisningen gis på campus. Forelesninger, seminar og anvendelse av teori gjennom arbeid med semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere er tilgjengelige etter nærmere avtale.
Pensum:
Chalmers + eget kompendium. Med forbehold om endringer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen philosophicum eller tilsvarende.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 70 % av forelesningene og seminarene. Godkjente  obligatoriske aktiviteter er gyldige til og med neste kursperiode. Dvs. at det er mulig å levere inn ny semesteroppgave året etter uten å være til stede på undervisningen dette året.
Vurderingsordning:
Oppgave: Semesteroppgave (100%). Bestått/ikke bestått. Ingen kontemulighet. Studentene må gjøre bruk av og henvise til relevant kurslitteratur i skriving av semesteroppgaven. De oppfordres til også å gjøre bruk av tilleggslitteratur dersom de finner det formålstjenlig.
Sensor:
Kvaliteten sikres gjennom samarbeid med ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
Master
Overlapp:
Kurset overlapper med første del av PHI402. (PHI402 tilbys ikke lenger.)
Undervisningstid:
Ca. 28 timer forelesninger + seminarer og gruppediskusjoner.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått/ Ikke bestått