Course code PHI401

PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug
Medvirkende: Terje Bent Kvilhaug, Frode Kjosavik, Frode Kjosavik, Deborah Helen Oughton
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Innholdet er todelt og består av en forskningsetisk del og en vitenskapsfilosofisk del. Den vitenskapsfilosofiske delen skal legge et fundament for en bedre forståelse av den forskningsetiske delen gjennom at den på den ene siden øker forståelsen for hva vitenskapelig praksis går ut på, og på den andre siden gjennom at den selv har et etisk mål (god forskningspraksis). Med forbehold om mulig revisjon, kan blant emnene som tas opp nevnes: Vitenskapenes verdi- og normsystemer fakta og verdier politisk-økonomiske interesser og vitenskapelig integritet forskningsetiske retningslinjer plikter overfor andre forskere og forskningsobjekter vitenskap, teknologi og samfunn etiske utfordringer ved forskning i og på U-land vitenskap og ikke-vitenskap vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige metoder språkorienterte, historisk orienterte og praktisk orienterte perspektiver på vitenskap realisme, sosial konstruktivisme og relativisme metaforer og teoridannelse teori og erfaring eksperimentell erfaring.
Læringsutbytte:
Kurset søker å gi en bedre forståelse for vitenskap i praksis, dvs. vitenskap som ulike former for arbeid innenfor det naturlige, sosiale og kulturelle felt. Kurset tar for seg hva som er spesielt med vitenskapelig praksis, rasjonalitet og metode på ulike områder, hva slags mål som gjør seg gjeldende i den, hvordan den påvirkes av samfunnet og hva slags konsekvenser den har for samfunnet. Kurset tar sikte på å få studentene til å reflektere over egen og andres forskningsvirksomhet og/eller forskningsfelt, spesielt med tanke på å utvikle evnen til å identifisere filosofiske og etiske problemstillinger innenfor vitenskapene, samt utvikle etisk ansvarsbevissthet.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, seminar og anvendelse av teori gjennom arbeid med semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere ertilgjengelige etternærmere avtale.
Pensum:
Chalmers + eget kompendium. Med forbehold om endringer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen Philosophicum or equivalent.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 65 % av forelesningene og seminarene.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave.
Sensor:
Kvaliteten sikres gjennom samarbeid med ekstern sensor.
Merknader:
Undervisning og pensum i kurset PHI 401 og første del av kurset PHI 402 faller sammen.
Normert arbeidsmengde:
150 timer, inklusive semesteroppgaven.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
Kurset overlapper med første del av kurset PHI 402. Studenter som tar kurset PHI 402 i tillegg til PHI 401 vil bare tildeles 5 studiepoeng. Studenter som har tatt kurset PHI 400 (gitt siste gang høsten 2008) får ingen studiepoeng for noen av kursene PHI 401 eller PHI 402.
Undervisningstid:
Ca. 28 timer forelesninger + seminarer og gruppediskusjoner.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått