Detaljer om emnet PHI401

PHI401 Forskningsetikk og vitenskapsfilosofi I

Emnet kan ha endringer på grunn av koronautbruddet. Sjekk Canvas og studentWeb.

English course Information

Søk etter andre emner

Viser emnet slik det undervises i studieåret med start i 2020 .

Emneansvarlige: Frode Kjosavik
Medvirkende: Terje Bent Kvilhaug
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2009-2010
Fortrinnsrett: -
Emnets innhold:
Innholdet er todelt og består av en forskningsetisk del og en vitenskapsfilosofisk del. Den vitenskapsfilosofiske delen skal legge et fundament for en bedre forståelse av den forskningsetiske delen gjennom at den på den ene siden øker forståelsen for hva vitenskapelig praksis går ut på, og på den andre siden gjennom at den selv har et etisk mål (god forskningspraksis). Med forbehold om mulig revisjon, kan blant temaene som tas opp nevnes: Vitenskapenes verdi- og normsystemer, fakta og verdier, politisk-økonomiske interesser og vitenskapelig integritet, forskningsetiske retningslinjer, plikter overfor andre forskere og forskningsobjekter, vitenskap, teknologi og samfunn, etiske utfordringer ved forskning i og på U-land, vitenskap og kvasi-vitenskap, vitenskapelig rasjonalitet og vitenskapelige metoder,  språkorienterte, historisk orienterte og praktisk orienterte perspektiver på vitenskap, realisme, sosial konstruktivisme og relativisme, metaforer og teoridannelse, teori og erfaring, eksperimentell erfaring.
Læringsutbytte:
Studenten skal oppnå bedre forståelse av vitenskap i praksis, dvs. av vitenskap som arbeid innenfor det naturlige, sosiale og kulturelle feltet. Studenten skal få større kunnskap om hva som er spesielt med vitenskapelig praksis, om rasjonalitet og metoder på ulike områder, om hva slags mål som gjør seg gjeldende, om hvordan vitenskapen påvirkes av samfunnet og om hvilke konsekvenser den har for samfunnet. Studenten skal oppøve ferdigheter når det gjelder å identifisere filosofiske/etiske problemer innenfor eget og andres forskningsfelt. Studenten skal styrke sin kompetanse når det gjelder generell kritisk refleksjon over vitenskap og sin etiske kompetanse mht. visse sider ved vitenskapelig arbeid.
Læringsaktiviteter:
Digitale forelesninger, seminar og anvendelse av teori gjennom arbeid med semesteroppgave.
Læringsstøtte:
Lærere ertilgjengelige etternærmere avtale.
Pensum:
Chalmers + eget kompendium. Med forbehold om endringer.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Anbefalte forkunnskaper:
Examen Philosophicum or equivalent.
Obligatorisk aktivitet:
Studentene må være til stede på minimum 65 % av forelesningene og seminarene. Godkjente  obligatoriske aktiviteter er gyldige til og med neste kursperiode. Dvs. at det er mulig å levere inn ny semesteroppgave året etter uten å være tilstede i undervisningen dette året.
Vurderingsordning:
Semesteroppgave (100%). Ingen kontemulighet. Studentene må gjøre bruk av og henvise til relevant kurslitteratur i skriving av semesteroppgaven. De oppfordres til også å gjøre bruk av tilleggslitteratur dersom de finner det interessant eller nødvendig.
Sensor:
Kvaliteten sikres gjennom samarbeid med ekstern sensor.
Normert arbeidsmengde:
150 timer
Opptakskrav:
Master
Overlapp:
Kurset overlapper med første del av PHI402. (PHI402 tilbys ikke lenger.)
Undervisningstid:
Ca. 28 timer forelesninger + seminarer og gruppediskusjoner.
Eksamensdetaljer: Semesteroppgave: Bestått / Ikke bestått