Course code PHI201

PHI201 Biovitenskap, etikk og miljøfilosofi

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Frode Kjosavik
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2005-2006
Undervises hvor?: Nettstudier
Emnets innhold:
Emnet vil ta opp grunnleggende moral- og verdispørsmål omkring menneskets forhold til seg selv, til andre levende vesener og til naturen i sin helhet: Hvilken forbindelse er det mellom menneskesyn og natursyn? Teller fremtidige generasjoners behov for naturressurser like mye som nålevendes? Er det bare mennesket som har moralsk status, eller har også andre livsformer krav på vern? Hvor stor rett har mennesket til å utnytte andre organismer til egne nytteformål? Ulike sider ved dyreforsøk vil bli diskutert med utgangspunkt i bl.a. velferds- og rettighetstenkning. Forståelsen av teknologi og teknologiutvikling, herunder etiske problemer forbundet med anvendelse av bioteknologi, slik som ved genmodifisering av organismer i landbruket, vil bli drøftet. Helhetssyn på naturen vil bli diskutert, dels ut fra deres normative implikasjoner, med snever antroposentrisme og dypøkologi som to ytterpunkter, dels ut fra deres deskriptive premisser, dvs. ut fra hvor vitenskapelig velinformerte de kan sies å være. Ulike begreper om bærekraft vil bli analysert.  Er det noen etisk relevant forskjell mellom menneskeskapte og "naturlige" miljøer? Hvilke sider ved naturen er det vi ønsker å bevare, og hva er begrunnelsen for dette? I denne sammenhengen vil verdsetting av mijøgoder bli tatt opp, med spesiell vekt på økonomiske kostnad-nytte-analyser og deres begrensninger. Med tanke på løsning av miljøproblemer legges det også vekt på hvordan det "økologisk gode" samfunn arter seg. Med utgangspunkt i klimaspørsmål vil vi komme inn på forholdet mellom vitenskap og politikk, og på klimarettferdighet.
Læringsutbytte:
Studenten skal: Få økt kunnskap om statusen til prosesser i naturen og om verdispørsmål forbundet med menneskets forhold til dyr og til miljøet. Utvikle ferdigheter mht. å analysere og reflektere kritisk over dyreetiske og miljøetiske problemstillinger, som også innebærer å kunne sette dem inn i en større naturvitenskapelig og økofilosofisk sammenheng. Oppnå generell etisk kompetanse vedr. spørsmål som angår den samfunnsmessige forvaltningen av natur og miljø, og, mer spesifikt, oppnå økt forståelse av vitenskapenes (spesielt biovitenskapenes) rolle i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
All undervisning gis digitalt og synkront i Zoom. Det blir ikke gjort opptak av Zoom-sesjonene. Det legges stor vekt på diskusjon. Undervisningen består i både forelesninger og seminarer, der det teoretiske stoffet som formidles gjennom forelesningene, anvendes på konkrete miljøetiske problemer. Arbeid med slike miljøetiske problemstillinger vil danne grunnlaget for de oppgavene som gis til avsluttende eksamen.
Pensum:
Eget kompendium.
Forutsatte forkunnskaper:
Examen philosophicum (PHI100/PHI101/PHI102) eller tilsvarende.
Vurderingsordning:
Skriftlig hjemmeeksamen (3 timer) teller 100 %.
Sensor:
Ekstern evaluering av opplegget.
Normert arbeidsmengde:
125 timer
Opptakskrav:
GSK
Undervisningstid:
To timer i uken: 2/3 forelesninger, 1/3 seminar.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): C3 Alle typer kalkulatorer, alle andre hjelpemidler - inkludert digitale
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer