Course code PHI101

PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Frode Kjosavik, Terje Bent Kvilhaug
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 og maksimum 40 studenter per gruppe. Antall grupper avgjøres for hver undervisningsperiode.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Emnet består av to deler. Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og del II: Etikk og vitenskapsfilosofi. Studiet begynner med gjennomgangen av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. I Del I behandles for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utvikling fra oldtiden og opp til vår egen tid, med spesiell vekt på naturvitenskapene. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen, og for det tredje en rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn og natur. Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter, som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i aktuelle diskusjoner om vår tids vitenskaper.
Læringsutbytte:
Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er: fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse for vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Universitetet for miljø- og biovitenskap ut fra sin faglige og verdimessige profil har i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og seminarer. I seminarene er det lærer til stede, der bl.a. oppgaver med tanke på skriftlige arbeider (semesteroppgave) presenteres muntlig og diskuteres. I tillegg gjennomfører studentene oppgaveskriving under veiledning av lærer. Læringsmålene skal oppnås gjennom at studentene arbeider selvstendig og i grupper med ulike prosjekter, og igjennom fortløpende evaluering.
Læringsstøtte:
Studentene får faglig veiledning i oppgaveskriving, samt trening i å presentere problemstillinger for andre på seminaret.
Pensum:
Pensum defineres i form av emner, men et eget kompendium og to lærebøker anbefales: Arild Pedersen (red.).: "Exphil II. Tekster i etikk" (Unipub, Universitetet i Oslo). Ragnar Fjelland: "Innføring i vitenskapsteori" (Universitetsforlaget).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk tilstedeværelse på seminaret minimum 65 % av samlet undervisningstid. Godtatte obligatoriske aktiviteter er bare gyldige frem til neste gang emnet tilbys.
Vurderingsordning:
Ingen avsluttende eksamen, men mappeevaluering. Delkarakter på semesteroppgaven, og på to flervalgstester (én test i del I og én test i del II av pensum). Endelig karakter følger delkarakter på semesteroppgaven inntil avvik på to hele karakterer eller mer mellom denne og samlet karakter på flervalgstestene. Ved avvik på to karakterer eller mer justeres endelig karakter. For å stå til eksamen må studenten ha beståttkarakter på semesteroppgaven og på flervalgsprøvene samlet. Semesteroppgaven skal leveres inn samme semester som studenten tar kurset. Det gis ingen kontemuligheter i emnet.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Kurset er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Studenter som skal ta Examen philosophicum, skal velge mellom PHI100 og PHI101. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell når det gjelder seminarundervisning og eksamensform. Les om oppmelding til Examen philosophicum høsten 2016 her: https://www.nmbu.no/om/fakulteter/samvit/institutter/hh/aktuelt/arkiv/node/27860. Engelsk versjon av Examen philosophicum (PHI102) tilbys i vårparallell.
Normert arbeidsmengde:
300 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp med PHI100 og PHI102.
Undervisningstid:
Seminarordning i høstparallell: 2x2 t forelesninger + 2 t seminarer per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått