Course code PHI101

PHI101 Examen philosophicum - seminarversjon

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug
Medvirkende: Anita Leirfall, Terje Bent Kvilhaug, Frode Kjosavik, Frode Kjosavik
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Minimum 10 og maksimum 40 studenter per gruppe. Antall grupper avgjøres for hver undervisningsperiode.
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2006-2007
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Emnet består av to deler. Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og del II: Etikk og vitenskapsfilosofi. Studiet begynner med gjennomgangen av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. I Del I behandles for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utvikling fra oldtiden og opp til vår egen tid, med spesiell vekt på naturvitenskapene. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen, og for det tredje en rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn og natur. Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter, som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i aktuelle diskusjoner om vår tids vitenskaper.
Læringsutbytte:
Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er: fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse for vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Universitetet for miljø- og biovitenskap ut fra sin faglige og verdimessige profil har i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger, selvstudium, gruppearbeid og seminarer. I seminarene er det lærer til stede, der bl.a. oppgaver med tanke på skriftlige arbeider (semesteroppgave) presenteres muntlig og diskuteres. I tillegg gjennomfører studentene oppgaveskriving under veiledning av lærer. Læringsmålene skal oppnås gjennom at studentene arbeider selvstendig og i grupper med ulike prosjekter, og gjennom fortløpende evaluering.
Læringsstøtte:
Studentene fårfaglig veiledning i oppgaveskriving, samt trening i å presentere problemstillingerforandre, på seminaret.
Pensum:
Pensum defineres i form av emner, men et eget kompendium og to lærebøker anbefales: Arild Pedersen (red.).: \"Exphil II. Tekster i etikk\" (Unipub, Universitetet i Oslo). Ragnar Fjelland: \"Innføring i vitenskapsteori\" (Universitetsforlaget, 1999).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Obligatorisk tilstedeværelse på seminarer.
Vurderingsordning:
Ingen avsluttende eksamen, men mappeevaluering. Delkarakter på semesteroppgaven, og på to flervalgstester (én test i del I og én test i del II av pensum). Delkarakterene vektes etter nærmere angitte regler i studieplanen, og slik at semesteroppgaven teller mer enn de to flervalgstestene til sammen. Semesteroppgaven skal leveres inn samme semester som studenten tar kurset.
Sensor:
Ekstern sensor deltar i evalueringen av opplegget.
Merknader:
Kurset er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101 i høstparallellen.
Normert arbeidsmengde:
10 studiepoeng.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Seminarordning i høstparallell: 2x2 t forelesninger + 2 t seminarer per uke.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: A - E / Ikke bestått