Course code PHI100

PHI100 Examen philosophicum

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2021 - 2022.

Emneansvarlige: Frode Kjosavik
Medvirkende: Knut Saanum
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen
Frekvens: Emnet tilbys på norsk hvert år i høstparallell. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet består av to deler. Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og Del II: Etikk og vitenskapsfilosofi.

Studiet begynner med en gjennomgang av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. Del I behandler for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utviklingen fra oldtiden og opp til vår egen tid, med spesiell vekt på naturvitenskapen. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen. For det tredje behandles en rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn og natur. Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter, som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i den aktuelle diskusjonen om vår tids vitenskaper.

Læringsutbytte:
Studentene skal: Oppnå kunnskap om sentrale problemer forbundet med vitenskap og etikk, og utvikle forståelse for deres historiske bakgrunn og deres samfunnsmessige betydning. Kunne anvende ulike verktøy for å analysere vitenskapelige forskningsepisoder og problemstillinger innenfor etikk. Opparbeide en generell kompetanse mht. argumentasjon og kritisk refleksjon. Nærmere bestemt så skal studiet bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er: fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Norges miljø- og biovitenskapelige universitet har ut ifra sin faglige og verdimessige profil i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger i del I og II, samt øvingskurs. I øvingskurset tar man utgangspunkt i bl. a. konkrete forskningsepisoder som skal danne et grunnlag for at studenten får en skjerpet kritisk bevissthet om ulike sider ved vitenskapelig virksomhet. Eksamensoppgavene er utarbeidet i henhold til dette.
Læringsstøtte:
Studentene får trening i å løse oppgaver på øvingskurset.
Pensum:
Pensum spesifiseres i form av emner, men et eget kompendium, eget materiale og én lærebok anbefales: Exphil II. Tekster i etikk (Unipub, Universitetet i Oslo).
Vurderingsordning:
En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100%.
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
Merknader:
Studenter som skal ta Examen philosophicum om høsten, må velge mellom PHI100 og PHI101. Man kan ikke være oppmeldt i begge emnene samtidig. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell når det gjelder seminarundervisning og eksamensform. Engelsk versjon av Examen philosophicum (PHI102) tilbys også hvert år (i vårparallell).
Normert arbeidsmengde:
250 timer
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp med PHI101 og PHI102.
Undervisningstid:
Høstparallell: 2 x 2 t forelesninger pr uke (hele semesteret) + 2 t øvingskurs pr uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator, ingen andre hjelpemidler
Eksamensdetaljer: Skriftlig eksamen: Bokstavkarakterer