PHI100 Examen philosophicum

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Handelshøyskolen

Emneansvarlig:Frode Kjosavik

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Emnet tilbys på norsk hvert år i høstparallell. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101.

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet består av tre deler: (1) vitenskaps- og filosofihistorie; (2) vitenskapsfilosofi; (3) etikk. Del 1 tar opp sentrale filosofiske ideer og teorier som er relevante for del 2 og del 3. Det legges bl.a. vekt på fremveksten av moderne naturvitenskap, på den historiske og filosofiske forankringen til ulike virkelighetsbilder, slik som det økologiske og det mekanistiske, og på utviklingen innenfor biovitenskap. Det legges også vekt på betydningen av filosofiske teorier for menneskets selvforståelse og for dets syn på samfunnsspørsmål. Del 2 tar opp viktige temaer innenfor vitenskapsfilosofi, herunder hva som kjennetegner vitenskapelig kunnskap og vitenskapelige metoder, og hva som skiller ulike fagfelt fra hverandre. Det legges også vekt på hva som bør være grunnlaget for tverrfaglig samarbeid i tilnærmingen til komplekse problemer i vitenskapen og i samfunnet, slik som i klimaforskning og forskning på bærekraft. Del 3 gir en innføring i grunnleggende former for etisk argumentasjon, og i anvendelse av slik argumentasjon på viktige moralspørsmål, herunder spørsmål forbundet med kulturkollisjoner, likestilling, dyrs status, naturforvaltning og bærekraft. Vektleggingen av naturvitenskap og miljøetikk er forankret i den faglige og verdimessige profilen til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Dette lærer du

Studentene skal oppnå kunnskap om sentrale sider ved vitenskap og etikk, og om deres historiske bakgrunn og samfunnsmessige betydning. Studiet skal gi bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, av forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og av forholdet mellom vitenskapen, samfunnet og naturen. Studiet skal gjøre studentene mer bevisste i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse. Studentene skal utvikle ferdigheter i bruk av generelle analyseverktøy på konkrete forskningsepisoder og moralspørsmål innenfor ulike felt. Dette skal gi kompetanse i å argumentere og reflektere kritisk, både generelt og innenfor rammen av studentenes eget fag.
  • Forelesninger og øvingskurs gis på campus. I tillegg er det streaming av forelesningene. I øvingskurset tar man utgangspunkt i bl.a. konkrete forskningsepisoder og moralske spørsmål som skal danne et grunnlag for at studenten får en skjerpet kritisk bevissthet. Eksamensoppgavene er utarbeidet i henhold til dette.
  • Studentene får trening i å løse oppgaver på øvingskurset. Der får de også anledning til å diskutere ulike temaer fra pensum.
  • Pensum spesifiseres i form av emner og noen tekster, og dekkes av kompendier/tekstsamlinger.
  • En skriftlig eksamen (3,5 timer) teller 100 %.
  • Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
  • Studenter som skal ta Examen philosophicum om høsten, må velge mellom PHI100 og PHI101. Man kan ikke være oppmeldt i begge emnene samtidig. Forelesningene i PHI100 og PHI101 er de samme, men det er forskjell når det gjelder seminarundervisning og eksamensform. Engelsk versjon av Examen philosophicum (PHI102) tilbys også hvert år (i vårparallell).
  • Høstparallell: 2 x 2 t forelesninger pr uke (hele semesteret) + 2 t øvingskurs pr uke.
  • 10 studiepoeng overlapp med PHI101 og PHI102.
  • Bokstavkarakterer
  • GSK