Course code PHI100

PHI100 Examen philosophicum

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2015 - 2016.

Emneansvarlige: Terje Bent Kvilhaug
Medvirkende: Frode Kjosavik, Camilla Serck-Hansen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Handelshøyskolen ved NMBU
Frekvens: Emnet tilbys på norsk hvert år i høstparallell. Forelesningene er felles for PHI100 og PHI101.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet består av to deler.

Del I: Vitenskaps- og filosofihistoriske emner, og

Del II: Etikk og vitenskapsfilosofi.

Studiet begynner med en gjennomgang av del I, som i neste omgang danner et grunnlag for en rekke temaer i del II. I

Del I behandler for det første vesentlige trekk ved den vitenskapelige utvikling fra oldtiden og opp til vår egen tid, med spesiell vekt på naturvitenskapene. For det andre behandles filosofiske sider ved denne utviklingen, og for det tredje en rekke sentrale filosofers etiske teorier og syn på erkjennelse og vitenskap, samt deres forståelse av menneske, samfunn og natur.

Del II består for det første av en mer systematisk gjennomgang av ulike etiske teorier og tilnærmingsmåter, som så anvendes på mer konkrete forskningsetiske og miljøetiske problemstillinger. For det andre behandles politisk-filosofiske emner med relevans for forståelsen av samfunns- og naturvitenskapene og deres sosiale ansvar. For det tredje vil denne delen ta opp en rekke vitenskapsfilosofiske problemer og emner av særlig betydning i den aktuelle diskusjon om vår tids vitenskaper.

Læringsutbytte:
Studiet skal bidra til å skjerpe studentenes kritiske tenkeevne i forhold til sider ved den enkeltes faglige virksomhet som sjelden blir drøftet innenfor rammen av faget selv. I fagstudiet dreier det seg primært om å tilegne seg overleverte ferdigheter og kunnskaper, samt å utvikle spesialiserte arbeidsrutiner. Sider som i liten grad blir belyst er: fagets historiske og sosiale sammenheng, etiske spørsmål som har betydning for faget, samt dets erkjennelsesteoretiske og metodologiske forutsetninger. Studiet skal gi en bedre forståelse av vitenskapelig begrunnelse, for forholdet mellom vitenskapene innbyrdes og mellom vitenskapen, samfunnet og naturen, samt bevisstgjøre studentene i forhold til verdispørsmål knyttet til forskningen og dens anvendelse, særlig når det gjelder forvaltningen av naturen. Studiet legger vekt på å gi en forståelse for det spesielle ansvaret Universitetet for miljø- og biovitenskap ut fra sin faglige og verdimessige profil har i denne sammenhengen.
Læringsaktiviteter:
Forelesninger i del I og II, samt øvingskurs i del II. I øvingskurset tar man utgangspunkt i bl. a. konkrete forskningsepisoder som skal danne et grunnlag for at studenten får en skjerpet kritisk bevissthet om ulike sider ved vitenskapelig virksomhet. Eksamensoppgavene er utarbeidet i henhold til dette.
Læringsstøtte:
Studentene fårtrening i å løse oppgaverpå øvingskurset underveiledning av faglærer.
Pensum:
Pensum defineres i form av emner, men et eget kompendium og to lærebøker anbefales: Pedersen (red.): "Exphil II. Tekster i etikk" (Unipub, Universitetet i Oslo). Ragnar Fjelland: "Innføring i vitenskapsteori" (Universitetsforlaget, 1999).
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
3,5 timers skriftlig eksamen.
Sensor:
Ekstern sensor for evaluering av opplegget.
Merknader:
Kurset er ekvivalent med Examen philosophicum ved andre universiteter og høyskoler i Norge. Det gis på norsk i høstparallellen hvert år. Engelsk versjon av Examen philosophicum (PHI102) gis i vårparallellen.
Normert arbeidsmengde:
10 studiepoeng.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
10 studiepoeng overlapp mot PHI101 og PHI102.
Undervisningstid:
Høstparallell: 2 x 2 t forelesninger + 2 t øvingskurs pr. uke.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått