Course code NOVA-412

NOVA-412 Automatisert feltfenotyping

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Morten Lillemo
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for biovitenskap
Frekvens: Årlig, rotasjon mellom nordiske land
Undervises på språk: EN
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
25
Undervises i periode:
Emnet går i juli 2022 som et NOVA-kurs. Det vil være en ukessamling på NMBU, Ås, 4.-8. juli, 2022.
Første gang: Studieår 2019-2020
Fortrinnsrett: <p>Kurset er ment for ph.d. studenter med grunnleggende kunnskaper i relevante fagområder som planteforedling, biologi og miljøvitenskap. Studenter med forskning relatert til fenotyping i deres ph.d. prosjekt vil bli prioritert. </p><p>Studenter på ph.d. nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan tas opp hvis det er ledig plass.</p>
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Vi står overfor klimaendringer som krever en raskere utvikling av nye plantesorter og effektive teknologier som kan brukes i framtidas landbruk. Dette kurset har som mål å gi en introduksjon til de nye framvoksende forskningsområdene innen plantefenotyping med fokus på fenotyping av planter i feltforsøk og dataanalysemetoder relatert til dette.

Kurset vil introdusere de framvoksende teknologiene relatert til i) kontrollerte miljø som gjør det mulig å simulere og teste framtidige klimaforhold, ii) automatiserte og bildebaserte fenotypings­teknologier som gjør det lettere å koble genotyper til fenotyper, iii) «high throughput» feltfenotyping, iv) bioinformatikk og analyser av -omics data for å forstå molekylære nettverk. Kurset vil ha et spesielt fokus på fenotyping av planter i feltforsøk, og vil gi studentene praktisk erfaring med bruk av håndholdte sensorer, automatisk bildetaking med drone og robot og etterfølgende dataanalyser for å besvare biologiske spørsmål. Formålet med kurset er å gi studentene basiskunnskap og innsikt i mulighetene som nye fenotypingsmetoder gir innen forskning på planter og som verktøy i foredling av nye plantesorter.

Læringsutbytte:

Deltakelse i forelesninger og skriving av læringsdagbok (2 ECTS)

 • Kunnskap om hele spekteret av sensorer som er tilgjengelig for plantefenotyping
 • Kunnskap om standard dataanalyseprosesser for fenotypingsdata fra feltforsøk, inkludert bildeanalyser
 • Innsikt i mulighetene og utfordringene med ulike forsøksdesign i plantefenotyping

Deltakelse i workshops/øvinger (1 ECTS)

 • praktisk erfaring i bruk av fenotypingsmetoder i feltforsøk, datainnsamling og datanalyser

Litteraturstudium, presentasjon, skriving av øvingsrapport som før- og etterarbeid (2 ECTS)

 • innsikt i valgt biologisk prosess og/eller fenotypingsteknologi basert på studier av utvalgt litteratur
 • bruk av tillært kunnskap gjennom skriving av øvingsrapport fra kurset
Læringsaktiviteter:

Forelesninger: Følgende tema vil bli behandlet:

 • Metoder innen feltfenotyping
 • Data prosessering og analyser av dronebilder fra feltforsøk
 • Lavkostnads fenotypingsmetoder
 • Klorofyll fluorescence teknologier i plantefenotyping
 • Bioinformatiske analyser av -omics data

Praktisk arbeid med bruk av fenotypingsverktøy og tilhørende dataanalyser

Journal club: Studentpresentasjoner basert på tildelt litteratur, i grupper.

Læringsstøtte:
Lærerne vil være tilstede under kursuken og gi aktiv veiledning av læringsaktivitetene
Pensum:

Litteratur som vil bli sendt til studentene før kurset

Forelesninger og øvinger under kursuken

Forutsatte forkunnskaper:
Mastergrad i relevant fagområde. Relevante områder: jordbruk, biologi og miljøvitenskap.
Obligatorisk aktivitet:
Selvstudium og forberedelse av presentasjon, aktiv deltakelse i journal club, forelesninger og øvinger, skriving av læringsdagbok og øvingsrapport.
Vurderingsordning:
Bestått/ikke bestått basert på aktiv deltakelse i øvingene på kurset, presentasjon av litteraturseminar, innlevering av læringsdagbok og øvingsrapport
Sensor:
Merknader:

Kurset er et felles nordisk NOVA PhD kurs organisert av Morten Lillemo, NMBU. Lærerer fra NMBU, Universitetet i Helsinki og Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) vil undervise på kurset. Oppdaterte kursbeskrivelser og informasjon om påmelding vil komme på NOVAs nettsider:

https://www.slu.se/nova

Normert arbeidsmengde:

25 timer seminar, workshops og øvinger

15 timer forelesninger

85 timer individuelt arbeid

Totalt: 125 timer

Opptakskrav:

Kurset er ment for ph.d. studenter med grunnleggende kunnskaper i relevante fagområder som planteforedling, biologi og miljøvitenskap. Studenter med forskning relatert til fenotyping i deres ph.d. prosjekt vil bli prioritert. 

Studenter på ph.d. nivå har førsteprioritet. Masterstudenter kan tas opp hvis det er ledig plass.

Overlapp:
Ingen
Undervisningstid:

25 timer seminar, workshops og øvinger

15 timer forelesninger

Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått