Course code NATF301

NATF301 Praktisk naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2017 - 2018.

Emneansvarlige: Vidar Selås
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Annethvert år, i år med partall.
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Studentene skal få en innføring i hvordan man utfører og rapporterer prosjekter innenfor praktisk naturforvaltning. Studentene skal arbeide sammen med en kontaktperson som er naturforvalter i offentlig forvaltning eller organisasjon.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha innsikt i praktiske oppgaver som naturforvaltere arbeider med i offentlig forvaltning eller i ulike organisasjoner.

Ferdigheter: Studenten skal kunne analysere problemstillinger og komme med forslag til løsninger, basert både på innsamlet relevant kunnskap og tidligere tilegnet kunnskap. Dette innebærer kritisk tenkning, analyse og tolkning av informasjon, og anvendelse av akademisk kunnskap i praktiske problemer. Studenten skal også kunne skrive en faglig rapport for en oppdragsgiver.

Generell kompetanse: Etter fullført emne skal studenten ha en god forståelse av praktisk lokal naturforvaltning i Norge, og kunne samarbeide med naturforvaltere i offentlig forvaltning eller organisasjon.

Læringsaktiviteter:
Studentene skal få forelesninger om hvordan man utfører oppgaven og skriver rapporten til oppdragsgiveren. Studentene skal jobbe i grupper og i samarbeid med oppdragsgivere, som får oppgaven etter emnet er avsluttet. Studentene må selv finne og tolke mye av informasjon som brukes i oppgaven.
Læringsstøtte:
Studentene får læringsstøtte gjennom forelesninger som beskriver hvordan slike rapporter skrives. De kan også få råd fra emneansvarlig i kontortiden.
Pensum:
Ikke noe fast pensum.
Forutsatte forkunnskaper:
NATF200.
Anbefalte forkunnskaper:
Studenten bør ha tatt emner om jus, ressursøkonomi, samfunnsfag, økologi, osv på BSc. nivå, for å ha et kunnskapsnivå som kan utnyttes i dette praktiske emnet.
Obligatorisk aktivitet:
De første og siste forelesningstimene (introduksjonen og prosjektpresentasjonene) samt det første møtet med kontaktpersonen er obligatoriske.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres på bakgrunn av en prosjektoppgave.
Sensor:
Sensoren skriver en rapport om hver oppgave. Hensikten med rapporten er å påpeke positive og negative aspekter av rapporten, som studentene kan lære av.
Merknader:
Emnet består av en gruppeoppgave med en forvaltningsmyndighet (vanligvis kommune eller fylke) eller en organisasjon som oppdragsgiver. Studentene får en oppgave som oppdragsgiveren har valgt blant relevante problemstillinger de arbeider med. Det er et nært samarbeid mellom emneansvarlig og de relevante oppdragsgivere.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisningtid: 12 timer. Studentenes egeninsats på prosjektoppgaven: 138 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
De faste timene blir som følger: introduksjonen og forelesningen om rapportskrivning tar ca. 3 timer. Det første møtet med kontaktpersonene tar ca. 3 timer. 3 timer blir avsatt til å gi råd under arbeidets gang, og prosjektpresentasjoner tar 3 timer. Resten av tiden blir brukt til gruppearbeid og eventuelt videre kontakt med kontaktpersonene.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått