Course code NATF240

NATF240 Fiskeforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2019 - 2020.

Emneansvarlige: Thrond Oddvar Haugen
Medvirkende: Stian Stensland, Hans-Christian Teien, Per-Fredrik Rønneberg Nordhov
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:

Emnet har fire hovedbolker:

1. Generell fiskebiologi/økologi: interaksjoner og sentrale bestandsregulerende biologiske forhold.

2. Bestandsundersøkelser: Tema knyttet til fiskeredskap og fangstselektivitet, innsamling av fisk for bestandsanalyser og selve analyseverktøyet for beregning av alder og vekst, overlevingsrater/dødsrater, bestandsstørrelser etc.

3. Miljøendringer og effekter på fisk: her behandles tema som vassdragsreguleringer, forsuring og spredning av miljøgifter, spredning av invertebrater og fisk, oppdrett av fisk og rømminger, genetiske endringer og bestandsendringer som følge av rømminger og utsetting av fisk, beskatning av bestander og fiskesamfunn.

4. Samfunnsvitenskapelige tilnærminger til fiskeforvaltning: Tema som behandles er bl.a. deltagelse og rekruttering i sportsfiske og fiskeforvaltning; fisketurisme; fang-og-slipp; konflikter; økonomisk verdsetting; holdninger, normer og atferd til fiskeregler og forvaltning. Å forstå hvilke holdninger, normer og atferd de ulike aktørene (eks. grunneiere, forvaltere, fiskere, fisketurismeentreprenører) har er viktig for å få satt i gang tiltak, dempe konflikter, og oppnå målene i fiskeforvaltningen.

De fire delene viser hvordan tverrfaglig kunnskap kan brukes i forvaltning av fiskeressursen, naturopplevelsen, og næringsmuligheter. Som eksempelvis utarbeiding av driftsplaner og vurdering av miljøtilstand i vassdrag.

Etter hvert av hovedtemaene holdes kollokvier med veiledning der studentene skal bruke og kombinere det lærestoffet som er gjennomgått til å gi begrunnede svar og utredninger om de gitte oppgavene. Her legges det også vekt på å opparbeide kritisk sans hos studentene.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om biologi og økologi til enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og så sette denne informasjonen sammen til å vurdere bestandsstatus og aktuelle forvaltningstiltak.

Ferdigheter

Studentene skal kunne fungere som veiledere/konsulenter i spørsmål knyttet til forvaltning av ferskvannsfisk. De skal kunne kombinere biologisk og økologisk kunnskap om enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og på dette grunnlaget kunne legge opp planer for ulike forvaltningsregimer og høstingsmåter for enkeltbestander og fiskesamfunn i ulike ferskvannsmiljø. Emnet danner dessuten det faglige grunnlaget for å ta videregående emner i fiskeforvaltning/ferskvannsøkologi, og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til naturforvaltning, og så kunne starte med masteroppgave innen dette fagområdet. Studenten skal kunne lage enkle faglige rapporter til bruk innen lokal fiskeforvaltning.

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med aktører, begreper og prosesser som har relevans for vurdering av fiskebestander og relevansen og effekten av forvaltningstiltak/beslutninger.

Læringsaktiviteter:
Innlæringen skjer i hovedsak ved forelesninger og seminar ledet av lærer. En uke før kollokviene holdes får studentene utlevert et sett med oppgaver/tema som de skal arbeide med før selve kollokvien. En av kollokviene settes av til kvantitative fiskerianalyser i programmet R. Det vil dessuten bli gjennomført laboratorieundervisning for å lære aldersbestemmelse på fisk, samt en kort ekskursjon.
Læringsstøtte:
Døra til kontoret er åpen for studenter etter lunsj hverdag, og det får studentene beskjed om.
Pensum:
Blir publisert i Canvas.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100, ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210, ECOL200, ZOOL210.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:

Emnet kan ha fatt ny eksamensform grunnet virusutbruddet. Sjekk i Canvas.

Skriftlig eksamen varer 3 timer.

Sensor:
Sensor og lærere diskuterer innhold og formuleringer i eksamensoppgavene, med bakgrunn i hva studentene bør kunne i pensum. På samme måte diskuterer sensor og lærer vektlegging av deltema i emnet.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 60 timer. Studenters selvstudium i form av forberedelser til undervisning, seminar og eksamenslesing: ca. 220 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 40 timer. Seminar: ca. 6 timer. Kollokvie ca 8 timer. Lab.undervisning: ca. 2 timer. Ekskursjon ca. 6 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): A1 Ingen kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått