Course code NATF240

NATF240 Økologi og forvaltning av ferskvannsfisk

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2014 - 2015.

Emneansvarlige: Thrond Oddvar Haugen
Medvirkende: Bjørn Olav Rosseland
Studiepoeng: 5
Ansvarlig fakultet: Institutt for naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2004-2005
Fortrinnsrett: -
Undervises hvor?:
Emnets innhold:

Emnet har tre hovedbolker:

1. Generell fiskebiologi/økologi: interaksjoner, og sentrale bestandsregulerende biologiske forhold.

2. Bestandsundersøkelser: Tema knyttet til fiskeredskap og fangstselektivitet, innsamling av fisk for bestandsanalyser og selve analyseverktøyet for beregning av alder og vekst, overlevingsrater/dødsrater, bestandstørrelser etc.

3. Miljøendringer og effekter på fisk: her behandles tema som vassdragsreguleringer, forsuring og spredning av miljøgifter, spredning av invertebrater og fisk, oppdrett av fisk og rømminger, genetiske endringer og bestandsendringer som følge av rømminger og utsetting av fisk, beskatning av bestander og fiskesamfunn I siste del av emnet demonstreres hvordan den samlede kunnskapen kan brukes i forvaltning av ferskvannsfisk og utarbeiding av driftsplaner og vurdering av miljøtilstand til vassdrag.

Etter hvert av hovedtemaene holdes kollokvier med veiledning der studentene skal bruke og kombinere det lærestoffet som er gjennomgått til å gi begrunnede svar og utredninger om de gitte oppgavene. Her legges det også vekt på å opparbeide kritisk sans hos studentene.

Læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om biologi og økologi til enkeltearter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene samt sette denne informasjonen sammen til å vurdere bestandsstatus og aktuelle forvaltningstiltak.

Ferdigheter

Studentene skal kunne fungere som veiledere/konsulenter i spørsmål knyttet til forvaltning av ferskvannsfisk. De skal kunne kombinere biologisk og økologisk kunnskap om enkeltearter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, og på dette grunnlaget kunne legge opp planer for ulike forvaltningsregimer og høstingsmåter for enkeltbestander og fiskesamfunn i ulike ferskvannsmiljø. Emnet danner dessuten det faglige grunnlaget for å ta videregående emner i fiskeforvaltning/ferskvannsøkologi, og starte med masteroppgave innen dette fagområdet. Studenten skal kunne lage enkle faglige rapporter til bruk innen lokal fiskeforvaltning.

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med begreper og prosesser som har relevans for vurdering av fiskebestander og relevansen og effekten av forvaltningstiltak/beslutninger.

Læringsaktiviteter:
Innlæringen skjer i hovedsak ved forelesninger og seminar ledet av lærer. En uke før kollokviene holdes får studentene utlevert et sett med oppgaver/tema som de skal arbeide med før selve kollokvien. Det vil dessuten bli gjennomført laboratorieundervisning for å lære aldersbestemmelse på fisk, samt en kort ekskursjon.
Læringsstøtte:
Døra til kontoret er åpen for studenter etter lunsj hverdag, og det får studentene beskjed om.
Pensum:
Borgstrøm, R. og Hansen, L. P. 2000. Fisk i ferskvann. Et samspill mellom bestander, miljø og forvaltning. Landbruksforlaget, Oslo. 376 s. Noe tilleggsliteratur kan tilkomme.
Forutsatte forkunnskaper:
ZOOL100, ECOL100.
Anbefalte forkunnskaper:
VANN210, ECOL200, ZOOL210.
Obligatorisk aktivitet:
-
Vurderingsordning:
Skriftlig eksamen varer 3 timer.
Sensor:
Sensor og lærer diskuterer innhold og formuleringer i eksamensoppgavene, med bakgrunn i hva studentene bør kunne i forhold til pensum. På samme måte diskuterer sensor og lærer vektlegging av deltema i emnet.
Merknader:
Tilsvarende kurs gis ved flere høyskoler.
Normert arbeidsmengde:
Strukturert undervisning: ca. 30 timer. Studenters selvstudium i form av forberedelser til undervisning og eksamenslesing: ca. 120 timer.
Opptakskrav:
Realfag
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger: ca. 20 timer. Seminar: ca. 6 timer. Lab.undervisning: ca. 2 timer. Ekskursjon ca. 3 timer.
Hjelpemidler ved skriftlig eksamen(er): Utdelt kalkulator. Ingen andre hjelpem.
Eksamensdetaljer: En skriftlig eksamen: A - E / Ikke bestått