NATF240 Fiskeøkologi og forvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Thrond Oddvar Haugen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Strukturert undervisning: ca. 60 timer. Studenters selvstudium i form av forberedelser til undervisning, seminar og eksamenslesing: ca. 190 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vårparallellen, .

Om dette emnet

Emnet har fire hovedbolker:

1. Generell fiskebiologi/økologi: interaksjoner og sentrale biologiske bestandsregulerende forhold.

2. Bestandsundersøkelser: Tema knyttet til fiskeredskap og fangstselektivitet, innsamling av fisk for bestandsanalyser og selve analyseverktøyet for beregning av alder og vekst, overlevingsrater/dødsrater, bestandsstørrelser etc.

3. Miljøendringer og effekter på fisk: her behandles tema som vassdragsreguleringer, forsuring og spredning av miljøgifter, spredning av evertebrater og fisk, oppdrett av fisk og rømminger, genetiske endringer og bestandsendringer som følge av rømminger og utsetting av fisk, beskatning av bestander og fiskesamfunn.

4. Samfunnsvitenskapelige tilnærminger til fiskeforvaltning: Tema som behandles er bl.a. deltagelse og rekruttering i sportsfiske og fiskeforvaltning; fisketurisme; fang-og-slipp; konflikter; økonomisk verdsetting; holdninger, normer og atferd til fiskeregler og forvaltning. Å forstå hvilke holdninger, normer og atferd de ulike aktørene har (eks. grunneiere, forvaltere, fiskere, fisketurismeentreprenører) er viktig for å få satt i gang tiltak, dempe konflikter, og oppnå målene i fiskeforvaltningen.

De fire delene viser hvordan tverrfaglig kunnskap kan brukes i forvaltning av fiskeressursen, naturopplevelsen, og næringsmuligheter. Som eksempelvis utarbeiding av driftsplaner og vurdering av miljøtilstand i vassdrag.

Etter hvert av hovedtemaene holdes kollokvier med veiledning der studentene skal bruke og kombinere det lærestoffet som er gjennomgått til å gi begrunnede svar og utredninger om de gitte oppgavene. Her legges det også vekt på å opparbeide kritisk sans hos studentene.

Dette lærer du

Kunnskap

Studenten skal etter emneet ha kunnskap om biologi og økologi til enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og så sette denne informasjonen sammen til å vurdere bestandsstatus og aktuelle forvaltningstiltak

Ferdigheter

Studentene skal etter emnet kunne fungere som veiledere/konsulenter i spørsmål knyttet til forvaltning av ferskvannsfisk. De skal kunne kombinere biologiske og økologisk kunnskap om enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og på dette grunnlaget kunne medvirke i planlegging av ulike forvaltningsregimer og høstingsmåter for enkeltbestander og fiskesamfunn i både ferskvanns- og kystmiljøer. Emnet danner dessuten det faglige grunnlaget for å ta videregående emner i fiskeforvaltning/ferskvannsøkologi, og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til naturforvaltning, og så kunne starte med masteroppgave innen dette fagområdet. Studenten skal kunne lage enkle faglige rapporter til bruk innen lokal fiskeforvaltning

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med aktører, begreper og prosesser som har relevans for vurdering av fiskebestander og relevansen og effekten av forvaltningstiltak/beslutninger.

 • Undervisning skjer i hovedsak ved forelesninger og kollokvier ledet av lærer. En uke før kollokviene holdes får studentene utlevert et sett med oppgaver/tema som de skal arbeide med før selve kollokvien. En av kollokviene settes av til kvantitative fiskerianalyser i programmet R. Det vil dessuten bli gjennomført laboratorieundervisning for å lære aldersbestemmelse på fisk, samt en ekskursjon med fokus på restaureringstiltak. I tillegg skal studentene levere en gruppeoppgave som omhandler en driftsplan for et oppgitt fiskeforvaltningssystem. En quiz-turnering basert på læringsmål løper gjennom hele kurset.
 • Døra til kontoret er åpen for studenter etter lunsj hver dag, og det får studentene beskjed om.
 • Blir publisert i Canvas.
 • ZOOL100, ECOL100
 • Skriftlig eksamen som varer i 3 timer.
 • Både intern og ekstern sensor benyttes til karaktersetting på eksamen.

  Sensor og lærere diskuterer innhold og formuleringer i eksamensoppgavene, med bakgrunn i hva studentene bør kunne i pensum. På samme måte diskuterer sensor og lærer vektlegging av deltema i emnet.

 • Gruppeoppgave som veiledes av masterstudenter. Oppgaven går ut på å lage en driftsplan for et oppgitt fiskeforvaltningssystem. Gruppeoppgaven må vurderes som bestått.
 • Forelesninger: ca. 40 timer. Seminar: ca. 6 timer. Kollokvie ca 8 timer. Lab.undervisning: ca. 2 timer. Ekskursjon ca. 6 timer.
 • Bokstavkarakterer
 • Realfag