NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning

Emneansvarlig:Ronny Steen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Maksimalt 36 studenter.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Forelesninger: 20 timer. Dagsutferder: 70 timer. Feltkurs: 80 timer. Øvelser: 6 timer. Semesteroppgaver, rapporter og selvstudium: 80 timer.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, vårparallellen.

Om dette emnet

Temaer som omhandles er naturgrunnlag, ulike naturtyper og arter, vern og bruk av ressurser/naturtyper, offentlig og privat forvaltning, samt innføring i metoder for overvåking av natur og vilt- og fiskeforvaltning. Studentene aktiveres gjennom rapportskriving fra utferder, innsamling av data på feltkurs, bearbeiding av disse dataene for bruk i egne semesteroppgaver, skriving av semesteroppgaver, hverandre-vurderinger, innsamling av informasjon fra ulike kilder og produksjon av korte dokumentarfilmer og presentasjon av resultater/oppgaver/film for klassen.

Dette lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om bruk og forvaltning av norsk natur og aktuelle konfliktområder knyttet til avveininger mellom bruk og vern.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i naturforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en faglig problemstilling. Studenten skal kunne skrive faglige rapporter og skal kunne beherske digitale verktøy for å presentere faglig informasjon i form av korte videofilmer.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være godt kjent med verdivurderinger som ligger til grunn for flerbruk og bærekraftig utnytting av norsk natur.

 • Undervisningen er basert på forelesninger/øvinger (omtrent annenhver uke) og utferder med etterfølgende rapportskriving (omtrent annenhver uke). I tillegg er det to feltkurs, en semesteroppgave og en dokumentarfilm. Semesteroppgaveskriving og produksjon av video skjer som gruppearbeid med 3-5 studenter i hver gruppe.
 • Gruppevis veiledning tilbys i forbindelse med skriving av semesteroppgaver og produksjon av video.
 • Stoff gjennomgått på forelesninger og utferder, og som studentene vil ha bruk for i arbeidet med semesteroppgavene og videofilmene. Studentene får i tillegg oppgitt anbefalt lesestoff.
 • Studentene evalueres ut fra en skriftlig semesteroppgave og en semesteroppgave som presenteres som dokumentarfilm. Begge oppgavene må bestås.

  Mappevurdering Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Rapportene og filmene evalueres av emneansvarlig ut fra kriterier satt opp i samråd med ekstern sensor.
 • Første forelesning, feltkursene, noen øvinger og dagsutferder med etterfølgende rapportskriving.
 • Forelesninger 20 timer. Dagsutferder 70 timer. Feltkurs (2 stk. a 5 dager) 80 timer. Øvelser 6 timer. Et feltkurs i august og et i slutten av vårparallellen. Det siste forutsetter at det er mulig å tilpasse dette i forhold til annen undervisning.
 • Bachelorstudenter på økologi og naturforvaltning
 • GSK