Course code NATF100

NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2016 - 2017.

Emneansvarlige: Vidar Selås, Marit Helene Lie
Medvirkende: Ronny Steen, Thrond Oddvar Haugen
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, vårparallellen, .
Første gang: Studieår 2003-2004
Undervises hvor?:
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er naturgrunnlag, ulike naturtyper og arter, vern og bruk av ressurser/naturtyper, offentlig og privat forvaltning, samt enkle metoder i vilt- og fiskeforvaltning. Studentene aktiveres gjennom rapportskriving fra utferder, innsamling av data på feltkurs, bearbeiding av disse dataene for bruk i egne semesteroppgaver, skriving av semesteroppgaver og presentasjon av resultater/oppgaver for klassen.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om bruk og forvaltning av norsk natur og aktuelle konfliktområder.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i naturforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne skrive faglige utredninger og vitenskapelige rapporter.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være fortrolig med den verdivurdering som ligger til grunn for flerbruk og bærekraftig utnytting av norsk natur.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger (annenhver uke) og utferder med etterfølgende rapportskriving (annenhver uke). I tillegg er det to feltkurs og to semesteroppgaver. Rapport- og semesteroppgaveskriving skjer som gruppearbeid med 3-5 studenter i hver gruppe.
Læringsstøtte:
Gruppevis veiledning gis i forbindelse med skriving av semesteroppgaver.
Pensum:
Stoff gjennomgått på forelesninger og utferder, og som studentene vil ha bruk for i arbeidet med semesteroppgavene. Studentene får i tillegg oppgitt anbefalt lesestoff.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Feltkursene og alle dagsutferder med etterfølgende rapportskriving.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres ut fra to semesteroppgaver. Begge semesteroppgavene må bestås.
Sensor:
Rapportene evalueres av emneansvarlig ut fra kriterier satt opp i samråd med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Dagsutferder: 80 timer. Feltkurs: 80 timer. Øvelser: 4 timer. Semesteroppgaver, rapporter og selvstudium: 116 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 20 timer. Dagsutferder 80 timer. Feltkurs (2 stk. a 5 dager) 80 timer. Øvelser 4 timer. Et feltkurs i august og et i slutten av vårparallellen. Det siste forutsetter at det er mulig å tilpasse dette i forhold til annen undervisning.
Eksamensdetaljer: Langsgående vurdering: Bestått / Ikke bestått