Course code NATF100

NATF100 Innføringskurs i naturforvaltning

English course information

Søk etter andre emner

Viser emneinfo for studieåret 2022 - 2023.

Emneansvarlige: Katrine Eldegard
Medvirkende: Ronny Steen, Thrond Oddvar Haugen, Roar Økseter
Studiepoeng: 10
Ansvarlig fakultet: Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning
Frekvens: Årlig
Undervises på språk: NO
(NO=norsk, EN=Engelsk)
Begrensning antall plasser:
Maksimalt 36 studenter.
Undervises i periode:
Emnet starter i augustblokka. Emnet har undervisning/vurdering i augustblokka, høstparallellen, vårparallellen.
Første gang: Studieår 2003-2004
Fortrinnsrett: Bachelorstudenter på økologi og naturforvaltning
Undervises hvor?: Campus Ås
Emnets innhold:
Temaer som omhandles er naturgrunnlag, ulike naturtyper og arter, vern og bruk av ressurser/naturtyper, offentlig og privat forvaltning, samt innføring i metoder for overvåking av natur og vilt- og fiskeforvaltning. Studentene aktiveres gjennom rapportskriving fra utferder, innsamling av data på feltkurs, bearbeiding av disse dataene for bruk i egne semesteroppgaver, skriving av semesteroppgaver, hverandre-vurderinger, innsamling av informasjon fra ulike kilder og produksjon av korte dokumentarfilmer og presentasjon av resultater/oppgaver/film for klassen.
Læringsutbytte:

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende læringsutbytte i emnet:

Kunnskap: Studenten skal ha kunnskap om bruk og forvaltning av norsk natur og aktuelle konfliktområder knyttet til avveininger mellom bruk og vern.

Ferdigheter: Studenten skal kunne anvende metoder for innsamling av datamateriale for bruk i naturforvaltningen, samt bearbeide og presentere disse. Studenten skal kunne finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en faglig problemstilling. Studenten skal kunne skrive faglige rapporter og skal kunne beherske digitale verktøy for å presentere faglig informasjon i form av korte videofilmer.

Generell kompetanse: Studenten skal etter endt emne være godt kjent med verdivurderinger som ligger til grunn for flerbruk og bærekraftig utnytting av norsk natur.

Læringsaktiviteter:
Undervisningen er basert på forelesninger/øvinger (omtrent annenhver uke) og utferder med etterfølgende rapportskriving (omtrent annenhver uke). I tillegg er det to feltkurs, en semesteroppgave og en dokumentarfilm. Semesteroppgaveskriving og produksjon av video skjer som gruppearbeid med 3-5 studenter i hver gruppe.
Læringsstøtte:
Gruppevis veiledning tilbys i forbindelse med skriving av semesteroppgaver og produksjon av video.
Pensum:
Stoff gjennomgått på forelesninger og utferder, og som studentene vil ha bruk for i arbeidet med semesteroppgavene og videofilmene. Studentene får i tillegg oppgitt anbefalt lesestoff.
Forutsatte forkunnskaper:
-
Obligatorisk aktivitet:
Første forelesning, feltkursene, noen øvinger og dagsutferder med etterfølgende rapportskriving.
Vurderingsordning:
Studentene evalueres ut fra en skriftlig semesteroppgave og en semesteroppgave som presenteres som dokumentarfilm. Begge oppgavene må bestås.
Sensor:
Rapportene og filmene evalueres av emneansvarlig ut fra kriterier satt opp i samråd med ekstern sensor.
Merknader:
-
Normert arbeidsmengde:
Forelesninger: 20 timer. Dagsutferder: 70 timer. Feltkurs: 80 timer. Øvelser: 6 timer. Semesteroppgaver, rapporter og selvstudium: 80 timer.
Opptakskrav:
GSK
Overlapp:
-
Undervisningstid:
Forelesninger 20 timer. Dagsutferder 70 timer. Feltkurs (2 stk. a 5 dager) 80 timer. Øvelser 6 timer. Et feltkurs i august og et i slutten av vårparallellen. Det siste forutsetter at det er mulig å tilpasse dette i forhold til annen undervisning.
Eksamensdetaljer: Mappevurdering: Bestått/ Ikke bestått