MVI310 Makronæringsstoffer, deres struktur og funksjonalitet

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Emneansvarlig:Tove Gulbrandsen Devold, Bjørge Westereng, Catrin Tyl

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Engelsk, norsk

Antall plasser:30

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:

Forelesninger: ulike lærere: 24 timer, studentpresentasjoner: 6 timer

Lab-øvelser og journalskriving: 50 timer

Gruppeoppgave 60 timer

Forberedelse til skriftlige og muntlige presentasjoner: 40 timer

Selvstudium: 70 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen. Emnet har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

I dette emnet lærer du om de ulike makronæringsstoffer (proteiner, polysakkarider og lipider) i råvarer som benyttes til produksjon av mat og fôr. I tillegg lærer du om ulike polysakkarider som er klassifisert som tilsetningsstoffer. Både tradisjonelle (melk, kjøtt, fisk, korn, soya) og «nye» (belgfrukter, pseudo-cerealer, alger m.m) råvarer vil bli omtalt. Det legges stor vekt på å forstå sammenheng mellom komponentenes struktur og funksjonelle egenskaper dvs. hvordan de bidrar til ønsket tekstur og stabilitet i det ferdige produktet og hvordan disse egenskapene påvirkes av viktige prosessfaktorer som varmebehandling og endringer i surhetsgrad m.m.

For å sikre en bærekraftig fremtidig produksjon av mat og fôr må både «nye» råvarer og nye produksjonsprosesser tas i bruk. Komponentene i «nye» råvarer har andre og til dels ukjente egenskaper enn tilsvarende stoffer i tradisjonelle råvarer, og kunnskap om dette er avgjørende for å muliggjøre produksjon av mat og fôr med riktig ernæringsmessig kvalitet, tekstur og «forbruker aksept».

Emnet er bygget opp av tre deler:

1. Polysakkarider; struktur og funksjon.

2. Proteiner; struktur og funksjonelle egenskaper.

3. Fett og olje-typer; modifiseringer og anvendelser.

Hver del inneholder forelesninger, ulike typer gruppearbeid og laboratorie-øvelser.

Dette lærer du

Kunnskaper:

 • Studentene skal tilegne seg avansert kunnskap om struktur og funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike plante-, og animalske-, og mikrobielle råvarer.
 • Studentene skal utvikle forståelse for hvordan disse egenskapene påvirkes av fysiske og kjemiske faktorer
 • Studentene skal kunne skissere interaksjoner mellom makro- og mikrokomponenter i råvarer og matprodukter, og hvordan disse påvirker funksjonalitet

Ferdigheter:

 • Studentene skal lære å velge egnede analysemetoder for å undersøke funksjonelle egenskaper til proteiner, polysakkarider og lipider som er relevante for bruk til matprodukter og fôr.
 • Studentene kan vurdere bruk og egnethet av proteiner, polysakkarider og lipider fra ulike vegetabilske og animalske råvarer til både eksisterende og nye innovative matvarer og fôrprodukter.
 • Studentene vil få erfaring med å søke, evaluere og referere til primærlitteratur, lovgivende dokumenter (EFSA, FDA) og patenteringslitteratur.
 • Studentene skal tilegne seg kompetanse i modelleringsverktøy for 3D-visualisering av proteiner, lipider og polysakkarider

Generell kompetanse

Kunnskap og ferdigheter som oppnås i dette emnet vil både utdype studentenes forståelse av matprodukter og gi grunnlag for utvikling av nye produkter eller metoder. Videre gjør emnet det også mulig for studentene å øve på presentasjons- og skriveferdigheter. Denne kompetansen kan anvendes i design og gjennomføring av eksperimenter, samt skriftlig og muntlig formidling av arbeidet. Dermed bidrar dette emnet til å forberede studentene til å arbeide med masteroppgaven på en selvstendig måte.

  • Forelesninger til de ulike tema (strukturelle og funksjonelle egenskaper makronæringsstoffer; protein, polysakkarider, fett og oljer) av ansvarlig lærer
  • Kollokvier og gruppearbeid
  • Studentene deltar i diskusjoner og arbeider i grupper som leverer en skriftlig rapport og gir muntlige presentasjoner av ulike tema
  • Laboratorieøvelser med innlevering av lab journal og "pre-lab quizzes"
  • Selvstudium
  • Skriftlig og muntlig tilbakemelding på studentenes skriftlige og muntlige presentasjoner
  • Lærere er tilgjengelig på fastsatte tider for veiledning og diskusjon
  • Lærere kan kontaktes via epost i CANVAS
 • Litteratur som er pensum vil bli oppgitt på første (obligatoriske) forelesning
 • MVI202, KJB201.

  Studenter som ikke har gjennomført ett av disse emnene må tilegne seg kunnskap i sentrale deler av matkjemi. Dette gjøres som selvstudium i starten av MVI310.For å kunne delta i MVI310, må slik kunnskap dokumenteres i form av hjemmeeksamen.

 • Mappevurdering (A-F, 40 %):

  - Innlevert semesteroppgave (20 %)

  - "pre-lab quizzes" og labjournaler (20 %)

  Muntlig eksamen (A-F, 60 %)  Mappevurdering Karakterregel: Bokstavkarakterer En muntlig prøve Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Evaluering av muntlig eksamen med ekstern sensor
  • Emnets første forelesning og lab-øvelsene
  • Gruppeoppgaver og prosjekt rapport, presentasjon av ulike tema gitt av studentene
  • Innlevering av skriftlige rapporter og lab journaler
  • For studenter som ikke har relevant kunnskap i analysemetoder som skal benyttes i lab-øvelsene: Obligatorisk deltakelse på forelesning og trening
  • Studentene må selv følge med på informasjon om kursstart i Canvas. Studenter som ikke møter til første forelesning vil ikke få delta på emnet
 • 6 timer pr. uke benyttes til forelesninger, lab-øvelser, demonstrasjoner, diskusjoner og muntlige presentasjoner av gruppeoppgaver
 • M-MATVIT
 • Realfag